Opšti akti

U nastavku možete preuzeti pojedine opšte akte Visoke škole modernog biznisa.

Statut

Odluka o imenovanju direktora

Informator o radu (ažuriran: decembar 2021.)

Plan rada ustanove za školsku 2023/2024. godinu

Izveštaj o radu ustanove za školsku 2022/2023. godinu

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnik o prijemnom ispitu

Pravilnik o upisu studenata na osnovne i master studije

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o merilima za utvrđenje visine školarine

Pravilnik za primenu ESPB sistema bodova

Pravilnik o radu Studentskog parlamenta

Pravilnik o kriterijumima i načinima za pružanje podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa

Pravilnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti u Visokoj školi modernog biznisa

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Pravilnik o samovrednovanju

Izveštaj o samovrednovanju ustanove

Izveštaj o samovrednovanju - osnovne akademske studije

Izveštaj o samovrednovanju - master akademske studije

Izveštaj o samovrednovanju ustanove

Pravilnik o načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika

Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Odluka o visini školarine - 2023/2024

Odluka o visini školarine - 2022/2023

Odluka o visini školarine - 2021/2022

Finansije

Finansijski izveštaji za period 2018 - 2021

Finansijski plan za period 2021 - 2024