office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Opšti akti

U nastavku možete preuzeti pojedine opšte akte Visoke škole modernog biznisa.

Statut - prečišćeni tekst

Odluka o imenovanju direktora

Informator o radu (ažuriran: januar 2020.)

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnik o standardima i postupcima

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o merilima za utvrđenje visine školarine

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Izveštaj o samovrednovanju

Pravilnik osnovnih i master akademskih studija

Pravilnik o prijemnom ispitu

Pravilnik o načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika

Pravilnik o samovrednovanju

Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici

Pravilnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti u Visokoj školi modernog biznisa

Rešenje o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Odluka o visini školarine - 2020/21