Studentski parlament

Radi zaštite prava i interesa studenata na Visokoj školi se organizuje Studentski parlament.

Studentski parlament ima 5 članova. Mandat članova Studentskog parlamenta traje dve godine.

Izbor članova studentskog parlamenta održava se svake druge godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem. Studentski parlament Visoke škole biraju neposredno, tajnim glasanjem, studenti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju u Visokoj školi.

Organizacija, delatnost, položaj i nadležnost studenskog parlamenta se uređuju poslovnikom Studentskog parlamenta.

Studentski parlament prati kvalitet nastave i studijskih programa, organizaciju i način izvođenja nastave i efikasnost studiranja. Predstavnici Studentskog parlamenta imaju pravo da prisustvuju sednicama Nastavnog veća Visoke škole i da učestvuju u raspravljanju i odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, osavremenjavanje studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESP bodova.

Studentski parlament Visoke škole je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Visokoj školi.

Studentski parlament:
1) bira i razrešava predsednika Studentskog parlamenta;
2) donosi Poslovnik o radu Studentskog parlamenta;
3) bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Visoke škole;
4) razmatra pitanja u vezi sa unapređenjem mobilnosti studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
5) organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
6) učestvuje u postupku samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta Visoke škole;
6) ostvaruje studentsku saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama, kao i međunarodnu saradnju;
7) bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova i udruženja u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Visoke škole u skladu sa opštim aktom ustanove, udruženja, odnosno Visoke škole;
8) usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta;
9) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Visoke škole;
10) upoznaje studente sa neophodnošću sprovođenja anketiranja u cilju poboljšanja kvaliteta studijskih programa i nastave;
11) nadgleda način sprovođenja anketa;
12) razmatra predloge dobijene od studenata i predlaže mere nastavnicima, Nastavno-naučnom veću i Direktoru.

Studentski parlament ima svoj Pravilnik kojim uređuje svoju organizaciju, način rada i druga pitanja od značaja za svoj rad.

Nastavno veće Visoke škole donosi opšti akt kojim se uređuje način izbora i broj članova Studentskog parlamenta Visoke škole.

Članu Studentskog parlamenta Visoke škole kome je prestao status studenta na studijskom programu koji se ostvaruje na Visokoj školi, prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od 15 dana od dana prestanka statusa tom članu parlamenta.

Trenutni članovi studentskog parlamenta:

Кrnjić Nikola – predsednik
Spasić Nada
Španović Jovana
Grujičić Nina
Кatanić Jelena