Master radovi

Izveštaj komisije o oceni

Završni master radovi i izveštaj komisije o oceni završnog master rada Visoke škole modernog biznisa, biće dostupni na uvid javnosti u biblioteci škole, svakog radnog dana od 9h do 17h.

Prijava master rada

U prilogu se nalaze sva potrebna dokumenta za prijavu master rada. Potrebno je popuniti i dostaviti obrasce u elektronskoj formi na mail office@mbs.edu.rs.


Prijava Lični podaci Izjava Saglasnost mentora

Za sve dodatne informacije možete pozvati 011/41-20-700.

STUDENTI SU OBAVEZNI, NAJRANIJE TRI DANA PRE ODBRANE ZAVRŠNOG MASTER RADA, DA KOMISIJI ZA ODBRANU DOSTAVE POTVRDU O SVIM POLOŽENIM ISPITIMA I IZMIRENJU FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA ŠKOLI (ŠKOLARINA I TROŠKOVI ODBRANE ZAVRŠNOG MASTER RADA), KOJA SE PREUZIMA U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

Uputstvo za izradu master rada

Master rad je samostalan visokostručni analitički rad u kojem student pod vođstvom profesora mentora obrađuje izabranu temu.

Student koji je položio sve ispite, uradio seminarske radove i izvršio druge obaveze predviđene nastavnim planom i programom master studija, izradom master rada dokazuje sposobnost samostalnog zaključivanja o temi iz određene naučne oblasti.Master radom student takođe pokazuje da je u stanju da izloži materiju i ključne zaključke stručnoj i široj javnosti.

Izbor teme Master rada

Master rad, po pravilu student može da radi iz bilo kog predmeta, koji je slušao i položio tokom studija. Temu i radni naslov rada student može izabrati iz popisa objavljenih tema i naslova master radova, ali je može i sam predložiti i definisati u dogovoru sa mentorom. U oba slučaja, potrebno je voditi računa o predznanju i interesu studenta za određeno područje, o raspoloživim izvorima podataka i literaturi, o dokumentaciji, kao i iskustvu stečenom u praksi.

Poželjno je da student samostalno izabere temu rada a da mentor samo koordinira i usmerava studenta u kvalitetnijem izboru. Postoje četiri pravila za izbor teme:

 • Tema treba da odgovara interesima kandidata.
 • Tema rada treba da bude aktuelna i da ima naučni značaj.
 • Potrebno je da postoji dovoljan broj izvora (literature) za istraživanje predmeta rada, kao i da budu dostupni kandidatu.
 • Izvori na koje se upućuje trebaju biti upotrebljivi i relevantni.

Koraci pre pisanja Master rada

1. Prikupljanje izvora za istraživanje

Osnovni preduslov kvaliteta rada su izvori koji se koriste u istraživanju određene teme. Pojam izvori obuhvata knjige, zbornike radova, časopise, zakone, publikacije relevatnih institucija, Internet izvore, saopštenja, statističke biltene…

Temu treba prihvatiti samo ako ste sigurni da ćete imati pristup odgovarajućim izvorima, a pri tome trebate znati:

 • Gde se oni mogu naći
 • Da li su lako dostupni
 • Da li ste u stanju da se njima služite

2. Postavljanje hipoteza

Nakon što je završeno pretraživanje literature, pronađeni izvorni radovi koji su odabrani i proučeni uz pomoć mentora, pristupa se razradi ideje, zadatka i postavljanju radne hipoteze ili pretpostavke od koje se u istraživanju polazi i koju treba dokazati.

3. Plan rada

Polazeći od istraženih izvora i postavljenih hipoteza potrebno je napraviti plan rada. Primer plana rada:

 • Ciljevi istraživanja
 • Hipotetički okvir
 • Nacrt sadržaja
 • Metodološki okvir
 • Tok istraživanja
 • Očekivani rezultati
 • Pregled literature

Struktura Master rada

Master rad treba da sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, razradni tekst, zaključak, spisak literatuture, (preglede tabela i slika, priloge, ako ih ima).

Predgovor – Master rad može, ali i ne mora imati predgovor. U predgovoru se navode uslovi i prilike u kojima je rad nastao, iskustva tokom pisanja i objektivne prepreke koje su se javljale tokom istraživanja.

Uvod – Tekst master rada započinje uvodom.U okviru uvoda kandidat treba da upozna čitaoce sa predmetom istraživanja, ciljevima, hipotetičkim i metodološkim okvirom rada. Primer sadržaja uvoda:

1. Uvod

1.1. Predmet i ciljevi istraživanja

1.2. Značaj istraživanja

1.3. Hipotetički i metodološki okvir

1.4. Struktura rada

Razrada je deo rada u okviru kojeg se dokazuju hipoteze istraživanja i obrađuje predmet istraživanja. Razradni deo teksta treba da ima odgovarajuću strukturu, koja se sastoji iz nekoliko poglavlja. Svaki deo rada (poglavlja,potpoglavlja…)određuju se naslovom. Naslov poglavlja se piše velikim slovima i to na novoj strani.

Tekst se može klasifikovati na teorijski i empirijski. Ako student u radu ima i eksperimentalni deo, onda ovo poglavlje treba opisati veoma detaljno.Rezulatate koji se dobiju u eksperimentalnom delu, treba obraditi statistički i navesti ih precizno.

Tabele, grafikoni, crteži i slike ne predstavljaju samo dodatak tekstu. Oni su, baš kao i tekst, važan i neophodan deo master rada. Osnovni im je zadatak da predstave materiju. Imajući u vidu navedeno, njihovoj pripremi i izradi potrebno je pažljivo pristupiti. Nastojte da imate što više kvalitetnih slika koje ilustruju sadržaj. Svaku tabelu,grafikon , crtež i sliku treba označiti odgovarajućim rednim brojem.

Prilikom pisanja rada jako je važno da kandidat obrati pažnju na odgovarajuće navođenje korišćenih izvora. Oznake izvora podataka (beleške), treba pisati u vidu ‘’fusnota’’, beleški na donjem delu stranice, a označavati ih brojevima od 1 na dalje. Fusnote se koriste:

 • za svako potpuno navođenje tuđih reči u tekstu,
 • ako se tuđi tekst oblikuje vlastitim rečima.

Tekst koji se nađe u radu, a koji nije naveden pod citatom, a pri tome predstavlja deo ili ceo naučni rad ili deo knjige smatra se plagijatom i ne može se prihvatiti kao deo Master rada. Citirati je kao svedočiti u procesu. Kandidat treba uvek biti u stanju da pribavi svedočenje i dokaže njegov kredibilitet.

Zaključak je deo rada u okviru kojeg se prezentuju rezultati istraživanja, ukazuje na predloge i ističe da li su dokazane postavljene hipoteze.

Mentoru rad treba dati na pregled pre nego što se uradi konačna verzija (poglavlja koja ste završili). Njegova reakcija Vam može puno pomoći u konačnom oblikovanju rada.

Tehnička opremljenost Master rada

Master rad minimalno sadrži 70 stranica, a maksimalno 120 stranica, fonta Times new Roman, veličine 12px, prored 1,5. Rad treba pisati na papiru formata A4 (210x297mm) Za označavanje poglavlja preporučuje se decimalno načelo:

 • 1.,
 • 1.1.,
 • 1.2.1.
 • 2.,
 • 2.1.,
 • 2.2.1

Sve margine potrebno je podesiti na : 2,5 cm

Naslovne strane:

Prva strana na koricama treba da sadrži:

 • Naziv škole
 • Ime i prezime studenta
 • Naslov rada
 • Naznaku da je Master rad
 • Godina izrade rada
 • Mesto

Druga strana treba da sadrži:

 • Naziv škole
 • Ime i prezime studenta i mentora
 • Naslov rada
 • Naznaku da je Master rad
 • Godina izrade rada
 • Mesto

Literatura se piše na sledeći način:

Knjige: Prezime, početna slova imena autora, Naziv knjige (italic), Izdavač, Mesto izdanja, godina, strana na kojoj se nalazi citirani tekst
Članci: Prezime, početna slova imena autora, „Naziv članka“, Časopis ili Zbornik radova, Izdavač časopisa ili zbornika radova, Mesto izdanja, broj i godina časopisa, strana na kojoj se nalazi članak
Publikacije institucija: Naziv institucije, Naziv publikacije, Izdavač, Mesto, godina, strana na kojoj se nalazi citirani tekst
Internet izvori: webrzs.stat.gov.rs, mesec, godina