Iznosi školarina i drugih troškova

Odlukom Saveta Visoke škole modernog biznisa, na sednici održanoj 31.08.2023. godine, propisane su sledeće cene usluga na osnovnim i master studijama:

Cenovnik usluga – OSNOVNE STUDIJECena
školarina za jednu godinu studija (60 ESPB)1500€
cena jednog ESPB na master studijama*25€
školarina za jednu godinu
studija – strani državljani (60 ESPB)
2000€
troškovi prijemnog ispita20€
upis godine10€
diferencijalni ispit10€
naknadna prijava ispita10€
obnova godine studija200€
status mirovanja200€
finansijska opomena5€
uverenje o položenim ispitima50€
overeni plan i program studija – u toku studiranja100€
overeni plan i program studija – nakon završetka studija50€
odbrana završnog rada250€
izrada diplome50€
izrada duplikata diplome50€
izrada diplome na engleskom jeziku100€
ispis sa ustanove
nakon izmirenih troškova školarine
500€
nostrifikacija diplome stečene u
inostranstvu radi nastavka studiranja
400€
* Cena godišnje školarine jednaka je ceni 60 ESPB
Cenovnik usluga – MASTER STUDIJECena
školarina za jednu godinu studija (60 ESPB)1700€
cena jednog ESPB na master studijama*28,33€
školarina za jednu godinu
studija – strani državljani (60 ESPB)
2500€
troškovi prijemnog ispita20€
upis godine20€
diferencijalni ispit10€
naknadna prijava ispita10€
obnova godine studija200€
status mirovanja200€
finansijska opomena5€
uverenje o položenim ispitima50€
overeni plan i program studija – u toku studiranja100€
overeni plan i program studija – nakon završetka studija50€
odbrana master rada300€
izrada diplome50€
izrada duplikata diplome50€
izrada diplome na engleskom jeziku100€
ispis sa ustanove
nakon izmirenih troškova školarine
500€
nostrifikacija diplome stečene u
inostranstvu radi nastavka studiranja
400€
* Cena godišnje školarine jednaka je ceni 60 ESPB