Završni radovi

Izveštaj komisije o oceni

Završni radovi i izveštaj komisije o oceni završnog rada Visoke škole modernog biznisa, biće dostupni na uvid javnosti u biblioteci škole, svakog radnog dana od 9h do 17h.

Prijava završnog rada

Postupak prijave završnog rada, kada dogovorite temu sa mentorom, završavate veoma brzo u studentskoj službi – dovoljno je da službi lično ili mejlom saopštite radni (ili konačni) naslov Vaše teme, i biće Vam odštampan obrazac prijave koji treba da potpišete Vi i Vaš odabrani mentor.


Za sve dodatne informacije možete pozvati 011/41-20-700.

STUDENT NE MOŽE PRISTUPITI ODBRANI ZAVRŠNOG RADA UKOLIKO PRETHODNO NE IZMIRI SVE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA ŠKOLI (ŠKOLARINA I TROŠKOVI ODBRANE RADA).


Kako bi se uplate blagovremeno evidentirale, preporuka je da se finansije regulišu najkasnije tri dana pre same zakazane odbrane završnog rada.

Uputstvo za izradu rada

Završni rad je samostalan, stručan, analitički rad u kojem student pod vođstvom profesora mentora obrađuje izabranu temu.

Student koji je položio sve ispite, uradio seminarske radove i izvršio druge obaveze predviđene nastavnim planom i programom studija, izradom završnog rada dokazuje sposobnost samostalnog zaključivanja o temi iz određene naučne oblasti. Završnim radom student takođe pokazuje da je u stanju da izloži materiju i ključne zaključke stručnoj i široj javnosti.

Izbor teme Završnog rada

Završni rad, po pravilu, student može da radi iz bilo kog predmeta, koji je slušao i položio tokom studija. Temu i radni naslov rada student može izabrati iz popisa objavljenih tema i naslova završnih radova, ali je može i sam predložiti i definisati u dogovoru sa mentorom. U oba slučaja, potrebno je voditi računa o predznanju i interesu studenta za određeno područje, o raspoloživim izvorima podataka i literaturi, o dokumentaciji, kao i iskustvu stečenom u praksi.

Poželjno je da student samostalno izabere temu rada, a da mentor samo koordinira i usmerava studenta u kvalitetnijem izboru. Postoje četiri pravila za izbor teme:

 • Tema treba da odgovara interesima kandidata.
 • Tema rada treba da bude aktuelna i da ima naučni značaj.
 • Potrebno je da postoji dovoljan broj izvora (literature) za istraživanje predmeta rada, kao i da budu dostupni kandidatu.
 • Izvori na koje se upućuje trebaju biti upotrebljivi i relevantni.

Struktura Završnog rada

Završni rad treba da sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, razradni tekst, zaključak, spisak literatuture, (preglede tabela i slika, priloge, ako ih ima).

Predgovor – Završni rad može, ali i ne mora imati predgovor. U predgovoru se navode uslovi i prilike u kojima je rad nastao, iskustva tokom pisanja i objektivne prepreke koje su se javljale tokom istraživanja.

Uvod – Tekst završnog rada započinje uvodom.U okviru uvoda kandidat treba da upozna čitaoce sa predmetom završnog rada.

Razrada je deo rada u okviru obrađuje predmet završnog rada. Razradni deo teksta treba da ima odgovarajuću strukturu, koja se sastoji iz nekoliko poglavlja. Svaki deo rada (poglavlja,potpoglavlja…) određuje se naslovom. Naslov poglavlja se piše velikim slovima i to na novoj strani.

Tekst se može klasifikovati teorijski i empirijski. Ako student u radu ima i eksperimentalni deo, onda ovo poglavlje treba opisati veoma detaljno. Rezulatate koji se dobiju u eksperimentalnom delu, treba obraditi statistički i navesti ih precizno.

Tabele, grafikoni, crteži i slike ne predstavljaju samo dodatak tekstu. Oni su, baš kao i tekst, važan i neophodan deo rada. Osnovni im je zadatak da predstave materiju. Imajući u vidu navedeno, njihovoj pripremi i izradi potrebno je pažljivo pristupiti. Nastojte da imate što više kvalitetnih slika koje ilustruju sadržaj. Svaku tabelu,grafikon , crtež i sliku treba označiti odgovarajućim rednim brojem.

Prilikom pisanja rada jako je važno da kandidat obrati pažnju na odgovarajuće navođenje korišćenih izvora. Oznake izvora podataka (beleške), treba pisati u vidu ‘’fusnota’’, beleški na donjem delu stranice, a označavati ih brojevima od 1 na dalje. Fusnote se koriste:

 • za svako potpuno navođenje tuđih reči u tekstu,
 • ako se tuđi tekst oblikuje vlastitim rečima.

Tekst koji se nađe u radu, a koji nije naveden pod citatom, a pri tome predstavlja deo ili ceo naučni rad ili deo knjige smatra se plagijatom i ne može se prihvatiti kao deo rada.

Zaključak je deo rada u okviru kojeg se prezentuju rezultati.

Mentoru rad treba dati na pregled pre nego što se uradi konačna verzija (poglavlja koja ste završili). Njegova reakcija može puno pomoći u konačnom oblikovanju rada.

Tehnička opremljenost Završnog rada

Završni rad minimalno sadrži 35 stranica, a maksimalno 50 stranica, fonta Times new Roman, veličine 12px, prored 1,5. Rad treba pisati na papiru formata A4 (210x297mm) Za označavanje poglavlja preporučuje se decimalno načelo:

 • 1.,
 • 1.1.,
 • 1.2.1.
 • 2.,
 • 2.1.,
 • 2.2.1

Sve margine potrebno je podesiti na : 2,5 cm

Naslovne strane:

Prva strana na koricama treba da sadrži:

 • Naziv škole
 • Ime i prezime studenta
 • Naslov rada
 • Naznaku da je Završni rad
 • Godina izrade rada
 • Mesto

Druga strana treba da sadrži:

 • Naziv škole
 • Ime i prezime studenta i mentora
 • Naslov rada
 • Naznaku da je Završni rad
 • Godina izrade rada
 • Mesto

Literatura se piše na sledeći način:

Knjige: Prezime, početna slova imena autora, Naziv knjige (italic), Izdavač, Mesto izdanja, godina, strana na kojoj se nalazi citirani tekst
Članci: Prezime, početna slova imena autora, „Naziv članka“, Časopis ili Zbornik radova, Izdavač časopisa ili zbornika radova, Mesto izdanja, broj i godina časopisa, strana na kojoj se nalazi članak
Publikacije institucija: Naziv institucije, Naziv publikacije, Izdavač, Mesto, godina, strana na kojoj se nalazi citirani tekst
Internet izvori: webrzs.stat.gov.rs, mesec, godina