Kako popuniti uplatnicu za školarinu

Primer pravilno popunjene uplatnice

NAPOMENA: Isključivo studenti koji se prvi put upišu na studije u ustanovi mogu prvu uplatu izvršiti sa pozivom na svoj matični broj (dakle bez modela 97, a u polje za poziv na broj mogu upisati svoj matični broj), u slučaju da im nalog na portalu E-Student nije aktiviran u trenutku kada planiraju da uplate prvu ratu školarine.

(kliknite na uplatnicu za uvećanu verziju)