office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Šta radi HR menadžer?

U knjizi Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa ukazano je na ulogu i značaj koje imaju zaposleni u funkcionisanju organizacija. Jasno je da zaposleni predstavljaju temelj, potporne stubove i krov svake organizacije. Od njihovih znanja, veština, kompetentnosti, stepena zadovoljstva, posvećenosti i angažovanosti zavise celokupni poslovni rezultati. Samim tim, briga o zaposlenima postaje prioritetna aktivnost svake organizacije.

Sektor ljudskih resursa (ranije nazivano Kadrovska služba) je posebni deo organizacije koji je odgovoran za zaposlene. Ovim sektorom upravlja menadžer ljudskih resursa, ili HR menadžer.

Šta radi menadžer ljudskih resursa?

Ključno pitanje koje se postavlja jeste šta radi Menadžer ljudskih resursa, odnosno koja su njegova zaduženja i odgovornosti?

Jednostavan odgovor glasi:

Menadžer ljudskih resursa obezbeđuje da pravi zaposleni bude na pravom mestu u pravo vreme i pruža zaposlenima mogućnost da dostignu svoj pun potencijal, dok istovremeno ostvaruju postavljene rezultate i ciljeve organizacije.

Menadžeri ljudskih resursa aktivno komuniciraju sa svim delovima i nivoima organizacije, uvek su upoznati sa svim dešavanjima i planovima.

Karakteristika ovog posla je u tome što je za Menadžere ljudskih resursa svaki radni dan drugačiji jer se suočavaju sa novim izazovima i situacijama.

U prethodnom blogu MBS-a „Značaj analitike u digitalnoj ekonomiji“ istaknuto je da se na HR sektor često ne gleda blagonaklono i da postoje određeni stereotipi i predrasude. 

Iz tog razloga je važno da sagledamo koja su to ključna zaduženja Menadžera ljudskih resursa.

Ključna zaduženja menadžersa ljudskih resursa

Ključna zaduženja koja u svakoj organizaciji obavlja Menadžer ljudskih resursa su:

 • Proces regrutacije i selekcije
 • Učešće u raspisivanju konkursa za slobodno radno mesto
 • Briga o zadovoljstvu,  posvećenosti i angažovanosti zaposlenih
 • Razvoj timova i timskog rada
 • Razvoj i negovanje dobrih međuljudskih odnosa između zaposlenih
 • Koncipiranje i primena novih pravila i procedura za bolji, efikasniji i efektivniji rad organizacije
 • Staranje o poštovanju politika i propisa iz oblasti radnog prava
 • Savetovanje menadžmenta i pružanje ključnih informacija o potencijalima zaposlenih
 • Organizacija obuka, seminara i treninga za zaposlene
 • Evaluacija performansi zaposlenih
 • Upravljanje performansama zaposlenih
 • Kreiranje sistema nagrađivanja zaposlenih
 • Obračun zarada i beneficija
 • Praćenje promene zakona iz oblasti radnog prava
 • Upravljanje karijerama zaposlenih
 • Podrška zaposlenih – pružanje mogućnosti ka stalnom sticanju novih znanja, veština i kompetencija
 • Sprovođenje izlaznih intervjua sa zaposlenima koji odlaze iz organizacije.

Jedno od zaduženja Menadžera ljudskih resursa može biti i podsticanje i negovanje humora na radnom mestu. Više o tome možete pročitati na blogu MBS-a „Duhovitost na radnom mestu“.

Treba imati u vidu činjenicu da se navedena zaduženja Menadžera ljudskih resursa razlikuju u zavisnosti od veličine organizacije i broja zaposlenih.

Da li će se pozicija menadžera ljudskih resursa promeniti u doba digitalne ekonomije?

Živimo u dobu digitalne ekonomije u kojoj su podaci postali ključni za dugoročni poslovni uspeh, rast i razvoj.

Big Data, Internet of Things, Blockchain, robotika, mašinsko učenje, veštačka inteligencija i slične savremene tehnologije dovele su do brojnih promena u načinu na koji se donose odluke. Odluke su postale zasnovane na podacima.

Jedan od aspekata koji se u savremenim organizacijama takođe u velikoj meri okreće savremenim digitalnim tehnologijama i alatima je upravo sektor ljudskih resursa.

Postoje brojni parametri koji se koriste u sektoru ljudskih resursa da bi se na najbolji način upravljalo zaposlenima kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Ti parametri se odnose na stopu fluktuacije, apsentizma, stepen zadovoljstva, angažovanosti, broj datih i prihvaćenih predloga, stepen produktivnosti, troškove regrutacije, selekcije, efikasnost obuka, stopu prihvatanja ponuda za posao i slično.

Ti parametri se pomoću tehnologija mogu pratiti u realnom vremenu. Menadžeri ljudskih resursa moraju da poznaju nove tehnološke trendove i tehnologije, da bi mogli da ih primene na najbolji način za donošenje odluka iz prilikom upravljanja ljudskim potencijalima.

Menadžer ljudskih resursa: profil, opis posla i plate

Interesovanja: prava, psihologija, ekonomija, menadžment, strategijski menadžment ljudskih resursa, finansije, vođenje projekata, međuljudski odnosi, timovi i timski rad, komunikacija

Neophodne kvalifikacije: edukacija iz oblasti biznisa, menadžmenta, prava, psihologije

Neophodne veštine: komunikacione veštine, upravljanje konfliktima, poslovni bonton, izgradnja dobrih međuljudskih odnosa, liderstvo, empatija, orijentisanost na detalje, nepristrasnost i integritet

Životni stil: uobičajeno radno vreme, profesionalni izgled

Lokacija: najveći deo radnog vremena je u organizaciji, u svojoj kancelariji ili na sastancima

Izvori stresa: rad sa velikim brojem zaposlenih, konfliktne situacije, promene zakona, pravne procedure, žalbe zaposlenih na mobing i stresne uslove rada

Budućnost posla: sve veća uloga i značaj pozicije i akcenat na zelenom menadžmentu ljudskih resursa.

Povezane karijere

 • Specijalista za učenje i razvoj zaposlenih
 • Specijalista za bezbednost i zdravlje na radu
 • Specijalista za regrutaciju
 • Specijalista za obračun plata i zarada
 • Menadžer talenata
 • HR konsultant
 • HR asistent

Jedno od najpoznatijih udruženja iz ove oblasti je Society for Human Resource Management – SHRM koje okuplja vodeće stručnjake iz oblasti ljudskih resursa i promoviše najnovije trendove u menadžmentu ljudskih resursa. Osnovano je 1948. godine i ima više od 250.000 članova iz preko 125 zemalja.

I na kraju, ono što najviše zanima sve one koji žele da uplove u ove vode je visina plate.

Na sajtu infoplate.rs plata za Menadžera ljudskih resursa se kreće od 61.362 do 173.748 RSD.

Piše: Doc. dr Jelena Lukić Nikolić