office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

„Angažovanost zaposlenih“ – knjiga koja će vas motivisati!

Doc. dr Jelena Lukić Nikolić objavila je u junu 2021. godine svoju prvu knjigu “Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa” u izdanju Visoke škole modernog biznisa.

Knjiga se bavi aktuelnom i izuzetno bitnom temom na vrlo pristupačan način. Doc. dr Lukić Nikolić bavi se menadžmentom ljudskih resursa i organizacionim ponašanjem, posebno obraćajući pažnju na angažovanost zaposlenih. Način na koji poslujemo polako se menja i hijerarhijske strukture više nisu toliko striktne i definisane na iste načine kao pre nekoliko decenija. Rad u diversifikovanim timovima kao i rad na bazi projekata čine efektivnost pojedinca važnijim nego ikada. Ovakav sistem rada ne može da opstane ukoliko svi članovi tima nisu motivisani i angažovani. Prepoznavanje čoveka kao veoma složenog i istovremeno najbitnijeg potencijala jedne kompanije je ključ ka uspehu u savremenom načinu poslovanja.  

Obavezno štivo za sve one koji se bave ljudskim resursima ili pretenduju da budu na liderskim pozicijama, „Angažovanost zaposlenih“ je knjiga koja je namenjena prvenstveno studentima ali je vredan izvor novih informacija i aktuelnih stavova za profesionalce u ovoj oblasti. Doc. dr Lukić Nikolić kompleksnu temu predstavlja elokventno, sistematizovano, zanimljivo, i lako čitljivo uz mnoštvo konkretnih primera.

Knjiga je dostupna u Narodnoj biblioteci Srbije, u biblioteci Visoke škole modernog biznisa, a njen deo se može preuzeti i na sajtu MBS-a u sekciji publikacije: https://mbs.edu.rs/publikacije/

Uoči promocije knjige, porazgovarali smo sa autorkom o tome šta od knjige možemo da očekujemo.

Šta Vas je motivisalo da pišete baš o ovoj temi?

Motivacija za bavljenje ovom temom proističe iz činjenice da u svetu vlada pandemija neangažovanosti zaposlenih. Rezultati istraživanja organizacije Gallup za 2017. godinu su na uzorku od 155 zemalja pokazali da je svega 15% zaposlenih angažovano [1]. Poslodavci se suočavaju sa brojnim izazovima i poteškoćama kada razmišljaju o tome kako da angažuju zaposlene u većoj meri, a kada ih angažuju – kako da njihovu angažovanost održe u dugom roku.

Kako je knjiga organizovana?

Knjiga ima 374 strane i organizovana je u tri dela. Prvi deo je u celini posvećen angažovanosti zaposlenih, drugi deo se bavi organizacionim ponašanjem, dok se treći deo bavi menadžmentom ljudskih resursa. Na kraju knjige je dat rečnik ključnih pojmova, spisak korišćene literature i biografija autora.

Na početku svake glave se nalazi kratak opis, a na kraju rezime i spisak ključnih pitanja za proveru znanja.

Šta uopšte predstavlja angažovanost zaposlenih?

Odmah na početku je važno da se definiše šta je zapravo angažovanost zaposlenih. Zato je prvi deo knjige posvećen upravo definicijama i objašnjenjima osnovnih pojmova za razumevanje ovog koncepta.

Jednostavnim rečima, angažovanost zaposlenih predstavlja potpunu predaju zaposlenih tokom obavljanja radnih zadataka i aktivnosti. Angažovani zaposleni imaju visok nivo energije, želju i spremnost da ulože dodatni napor i trud, potpunu koncentraciju tokom rada, visok nivo zadovoljstva, istrajnost kada naiđu na poteškoće, entuzijazam, osećaj ponosa što rade u datoj organizaciji.

Ovo je i poslužilo kao ideja za korice knjige – veliko slovo A koje ukazuje na angažovanost ispunjeno različitim elementima organizacionog ponašanja i menadžmenta ljudskih resursa. U osnovi se nalaze proces selekcije, zapošljavanja, socijalizacije, zatim proces donošenja odluka, rešavanja problema, timski rad i na vrhu angažovanost zaposlenih.

Kako poslodavci mogu da prepoznaju angažovane zaposlene?

U svakoj organizaciji se jasno mogu uočiti zaposleni koji su istinski angažovani. U knjizi je detaljno opisano koji su to pokazatelji, ali navešću neke najočiglednije:

 • Spremni su da daju svoj maksimalan doprinos u svakoj situaciji
 • Ulažu dodatni trud i rad da bi obavili radne zadatke
 • Premašuju postavljene ciljeve i očekivanja
 • Nesebično dele znanja i informacije sa kolegama
 • Predlažu nove ideje
 • Prevazilaze prepreke na koje naiđu i ostaju usmereni na zadatke
 • Lojalni su i privrženi organizaciji
 • Preuzimaju ulogu ambasadora organizacije

U knjizi su navedeni i interesantni primeri zaposlenih koji su angažovani. Iz tih primera se vidi da je angažovanost bitna za sve zaposlene, bez obzira na stepen obrazovanja, starosnu dob, pol, organizaciju u kojoj rade. Svaki zaposleni želi da bude angažovan.

Šta poslodavci mogu da urade da angažuju svoje zaposlene?

Angažovanost zaposlenih podrazumeva da poslodavci pronađu način kako da osvoje srce, dušu i misli zaposlenih. Smatra se da oni zaposleni koji su istinski angažovani osećaju leptiriće u stomaku kada su na poslu i/ili kada misle o svom poslodavcu. Međutim, nije lako izgraditi, stalno unapređivati i negovati angažovanost zaposlenih. Postoje brojni faktori koji utiču na stepen angažovanosti zaposlenih: dizajn posla, jasnoća radnih zadataka i ciljeva, značajnost posla, stepen izazovnosti zadataka, stepen autonomije, podrška nadređenih, sistem komunikacije, sistem ocenjivanja rezultata i nagrađivanja, mogućnosti za napredak i razvoj, mogućnosti da se uskladi privatni život sa poslom, stil liderstva i slično.

Postoje brojni pristupi, strategije i aktivnosti koje poslodavci mogu primeniti da bi angažovali zaposlene.

Da li ti pristupi zahtevaju značajna finansijska sredstva?

Postoje brojni pristupi i metode koje ne iziskuju značajna finansijska sredstva, a koji pozitivno utiču na stepen angažovanosti zaposlenih. Na primer, neki od interesantnih pristupa su:

 • Uvođenje politike rada od kuće jednom nedeljno ili barem jednom mesečno (kada to priroda posla dozvoljava)
 • Obeležavanje važnih događaja u životu zaposlenih (rođendani, rođenje dece, neka dostignuća)
 • Organizovanje sastanaka na kojima će zaposleni moći da iskažu svoje brige vezane za posao
 • Dati priznanje i pohvalu zaposlenima za dobro obavljen posao
 • Eliminisanje radnih zadataka koje zaposleni ne vole
 • Osvežavanje i dekorisanje radnog prostora (biljke, slike, dekorativni predmeti)
 • Omogućiti zdrav način ishrane barem jednom nedeljno (voće i zdrava hrana)
 • Proglašenje najboljeg zaposlenog svakog meseca, prema jasno utvrđenim kriterijumima
 • Dodela zanimljivih tematskih trofeja zaposlenima u skladu sa njihovim uspesima
 • Mogućnost da zaposleni ponekad dovedu na posao kućne ljubimce (ukoliko postoje uslovi za to)
 • Pružiti zaposlenima priliku da jedan radni dan provedu na nekom drugom radnom mestu

Naravno, postoji još značajnih stvari i segmenata koje treba sprovesti da bi se izgradila, unapredila i negovala angažovanost zaposlenih, o čemu je detaljno pisano u samoj knjizi.

S obzirom na temu, kome je knjiga namenjena?

Knjiga pokriva oblasti organizacionog ponašanja i menadžmenta ljudskih resursa i koristi se kao udžbenik za studente na osnovnim akademskim studijama Visoke škole modernog biznisa.

Međutim, pored studenata, knjiga može da pomogne liderima, menadžerima i preduzetnicima da razumeju i shvate probleme koji se odnose na angažovanost zaposlenih i da se upoznaju sa načinima na koje mogu da utiču na stepen angažovanosti.

Isto tako, knjiga može da bude od koristi svima koji žele da rade na svojoj angažovanosti i da na bolji način uoče koji su to faktori koji presudno utiču na njihovu angažovanost.


[1] Gallup (2017). State of the Global Workplace. New York: Gallup Press, ISBN 978-1-59562-208-2.