office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

I studije i posao: kad zaposleni krenu na fakultet

Neverovatno brz tempo tehnološkog razvoja zahteva od korisnika nova znanja potrebna za korišćenje novih tehnologija u punom kapacitetu. Nametnuti koncepti savremenog društva i stilovi života propagirani sistemom neoliberalne ekonomije koji podstiču potrošnju, nameću trend ranijeg zapošljavanja i češćeg menjanja poslova ali i zanimanja.

Znanje kao ključni resurs

Znanje kao ključni resurs postaje imperativ i potreba koja je neophodna da bi se zadovoljile sve potrebe kojih je u ovom sistemu nametanja sve više. Učenje, obučavanje, usavršavanje i unapređivanje znanja zaposlenih predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa. Znanje je faktor koji je ključni izvor prednosti i ono pravi razliku između uspešnih i neuspešnih, bilo kada je reč o organizacijama ili zaposlenima unutar njih. Znanje je ključni resurs koji predstavlja pokretačku snagu za inovacije, koje su jedina konkurentska prednost koja podržava i diferencira organizaciju u nepredvidivom poslovnom okruženju. Značaj znanja ističu mnogi a neki od njih (kao na primer Piter Draker) kažu da novo društvo postaje društvo znanja. U takvom novom dobu znanje je ključni resurs, a radnici znanja dominantna grupa u okviru radne snage.

Usavršavanje i dokvalifikacija

Osnovni oblik konkurentske borbe među kompanijama postaje borba za kreativne stručnjake, dokazane lidere, ali sve više i za mlade, talentovane, obrazovane ali i neostvarene ljude. U drugi plan stavljaju se aktuelna znanja i sposobnosti, a ističu se mogućnosti, odnosno opšti razvojni potencijal. Budući da se upotrebno vreme znanja sve više skraćuje, zbog čega je potrebno njegovo kontinuirano obnavljanje i unapređivanje, važnije je šta neko može postići od onoga što je sada. Dokvalifikacija i usavršavanje zaposlenih postaje jedan od ključnih i najefikasnijih faktora razvoja ljudskih resursa, organizacione fleksibilnosti, kao i sticanja i održavanja konkurentske prednosti. Zbog toga, mnoge organizacije koje nastoje da budu efikasne i efektivne u svom poslovanju ulažu milionske sume u različite programe obrazovanja zaposlenih, u cilju stalnog preispitivanja, unapređivanja i prilagođavanja njihovih znanja, veština i sposobnosti.

Studije za zaposlene

Sagledavajući potrebe zaposlenih i nove trendove sticanja znanja, i obrazovne institucije reaguju i vrše transformaciju obrazovnih programa i načina rada koje prilagođavaju u nekim segmentima zaposlenima koji žele da uče i da rade u isto vreme. Potreba za prekvalifikacijama i dokvalifikacijama postojećih zanimanja zaposlenih ljudi u kompanijama nameće potrebu za uvođenjem novih programa i načina prenošenja znanja. Svi postaju kreativniji i prilagođeniji novim potrebama. Inovativnost dolazi do izražaja. Budući da organizacija zna onoliko, koliko znaju zaposleni u njoj, ostvarivanje obrazovne funkcije predstavlja veoma važnu i kompleksu aktivnost i zadatak. Ova aktivnost se podstiče od strane menadžmenta ljudskih resursa i predstavlja jednu od najvažnijih, ako ne i najvažniju aktivnost. Zadatak menadžmenta ljudskih resursa je da stvori uslove, tj. radno okruženje i organizacionu kulturu koja je podsticajna za primenu stečenog i sticanje novih znanja u organizaciji, za pretvaranje skrivenog u eksplicitno znanje. Ovi trendovi nameću koncepte celoživotnog učenja i sticanja znanja (Lifelong Learning) koji su relativno novi trend u obrazovanju i poslovanju. U svojoj srži, Lifelong Learning je samoinicijativna dokvalifikacija vođena unutrašnjom motivacijom. Koncept promoviše učenje zarad sopstvenog zadovoljstva i razvoja.

Dokvalifikanti kao nova kategorija studenta

U interakciji fakulteta (obrazovnih institucija) i privrede rađaju se novi modeli prenošenja znanja. Razvoj informacionih tehnologija potpomaže ovaj novi model i koncept prenošenja znanja. Razvijaju se novi koncepti koje prepoznaje i zakonodavstvo i oni se akredituju. Učenje na daljinu ili DLS učenje (Distance Learning) je koncept i model učenja koji omogućava zaposlenima da zajedno i uporedo sa radom mogu i studirati. Ovaj koncept je doživeo ekspanziju početkom ovog veka a veoma praktičnu i kreativnu primenu je imao (i dalje je ima) tokom pandemije Corona virusa.

MBS i studije za zaposlene

Visoka škola modernog biznisa zaposlenim studentima nudi veoma prilagodljiv model studiranja koji odlikuje fleksibilnost, koja u prvi red interesovanja stavlja i ističe studenta. Za samo tri godine do međunarodno priznate akademske diplome, MBS nudi zaposlenim osobama priliku da se dokvalifikuju i time omoguće sebi bolje pozicije u firmama u kojima već rade. Programi studiranja koji su skrojeni po meri današnjih kompanijskih i tržišnih potreba kao i obilje kurseva koji služe za dopunu postojećih i sticanje novih znanja, daju studentima na MBS-u komparativnu prednost u odnosu na studiranja na drugim fakultetima. Na MBS-u kod studenta se podstiče samostalnost, preduzetnički duh i inovativnost.