office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba – knjiga koja će vas pokrenuti na transformaciju poslovanja!

Kao plod višegodišnje saradnje između Sveučilišta/Univerziteta Vitez iz Travnika (https://unvi.edu.ba/) i Visoke škole modernog biznisa iz Beograda (https://mbs.edu.rs/) nastala je knjiga „Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba“. Autori knjige su: prof. dr Jamila Jaganjac i prof. dr Jelena Lukić Nikolić.

Jaganjac, J., Lukić Nikolić, J. (2023). Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba. Vitez: Sveučilište/Univerzitet Vitez (365 strana). ISBN 978-9926-529-00-0

Način na koji poslujemo se značajno promenio u poslednjih nekoliko decenija zahvaljujući razvoju i primeni savremenih tehnologija i alata. Digitalno doba je transformisalo mnoge definicije i koncepte. Upravo je to bila ideja vodilja za nastanak ove knjige. 

Iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa prof. dr Jelenom Lukić Nikolić o tome šta možemo da očekujemo od ove knjige. 

Šta Vas je motivisalo da pišete baš o ovoj temi?

Motivacija za bavljenje ovom temom proističe iz činjenice da je doba u kojem živimo i radimo dominantno obeleženo digitalnim tehnologijama i alatima. Ove tehnologije i alati su uslovili brojne promene u načinu poslovanja i funkcionisanja organizacija. Te promene su u knjizi opisane iz dve perspektive: organizacionog ponašanja i liderstva. 

Kao što je navedeno u knjizi – savremena tehnologija je postala temelj i noseći stub svih organizacija, bez obzira na njihovu delatnost, veličinu, tržište na kojem posluju i finansijsku snagu. Profesorka Jamila Jaganjac i ja smo prepoznale koliki je značaj i uloga ovih tehnologija u savremenom poslovanju i to je bio glavni pokretač za nastanak ove knjige. Naravno, motivacija proističe i iz naše želje da studente što bolje pripremimo za profesionalnu karijeru i da im omogućimo da na jednom mestu, kroz savremen udžbenik, dobiju priliku da se upoznaju sa ključnim karakteristikama digitalnog doba. 

Kako je knjiga strukturirana?

Knjiga ima 365 strana i sastoji se iz šest glava koje su međusobno povezane u logičku celinu. 

  • Glava 1. Uvod u organizaciono ponašanje
  • Glava 2. Organizacioni sistem
  • Glava 3. Liderstvo 
  • Glava 4. Menadžment ljudskih resursa
  • Glava 5. Komunikacija i konflikti
  • Glava 6. Izazovi i prilike organizacionog ponašanja i liderstva

Na početku svake glave se nalazi kratak opis, a na kraju rezime, spisak ključnih pitanja za proveru znanja i spisak korišćene literature. Na kraju knjige se nalaze rečnik ključnih pojmova i biografije autora.

Želim da istaknem da posebnu vrednost ove knjige čine primeri i studije slučaja, koje značajno pomažu u razumevanju promena do kojih dolazi u organizacijama u digitalnom dobu. 

U odnosu na druge knjige iz ovih oblasti, šta je to što je novo i drugačije?

U odnosu na dosadašnje knjige iz ovih oblasti, ova knjiga ima drugačiji pristup. U njoj se organizaciono ponašanje i liderstvo posmatraju kroz prizmu digitalnog doba. Samim tim, uvedeni su brojni novi pojmovi, koncepti i pristupi koji pre svega objašnjavaju ključne karakteristike digitalnog doba, a onda i promene do kojih dolazi u organizacijama. 

U knjizi su prikazane ključne karakteristike okruženja u kojima organizacije danas posluju (VUCA i BANI okruženje), pete industrijske revolucije (Industrija 5.0), procesi digitalnih organizacionih transformacija, savremene tipologije organizacionih struktura koje su fleksibilne i agilne, ključne karakteristike organizacione kulture i menadžmenta ljudskih resursa u digitalnom dobu, kao i procesi komunikacije koji se danas dominantno odvijaju posredstvom savremenih digitalnih tehnologija. Poseban akcenat je stavljen na nove izvore stresa na radnom mestu koji nažalost potiču od savremenih tehnologija, (ne)usklađenost privatnog života sa poslom, potrebu za sticanjem multidisciplinarnih znanja i veština, kao i liderske veštine koje su neophodne u digitalnom dobu. Naravno, tu su i brojni etički izazovi sa kojima se lideri suočavaju u digitalnom dobu. 

Na koji način vidite savremeno okruženje? 

Savremeno okruženje karakterišu visok stepen neizvesnosti, promena, rizika, turbulencija i ubrzani razvoj različitih savremenih tehnologija i alata. Pod uticajem i pritiscima ovakvog okruženja, organizaciono ponašanje i liderstvo se suočavaju s brojnim izazovima i pretnjama, ali i prilikama i šansama. Treba biti mudar i iskoristiti sve prilike i šanse na najbolji mogući način a izbeći pretnje i izazove. Na nama je da se prilagodimo i opstanemo jer se tehnološki razvoj neće zaustaviti. Štaviše, tehnologije će se i dalje progresivno razvijati. 

Šta to znači za organizacije?

Dostupnost velikih količina podataka, koji potiču iz različitih izvora, omogućava organizacijama da stalno istražuju, uče i prilagođavaju se promenama u okruženju. Odluke više nisu samo u rukama menadžera i lidera na višim nivoima već ih donose i zaposleni koji su u direktnom kontaktu s klijentima ili samim poslovnim procesima. One organizacije koje su uspešno sprovele digitalnu transformaciju, prihvatile su novi način razmišljanja i rada, postale su fleksibilnije i spremnije da se prilagode promenama u okruženju. Suštinski, onog trenutka kada svi zaposleni, na svim hijerarhijskim nivoima i organizacionim delovima prihvate i podrže digitalnu transformaciju, uspeh postaje zagarantovan.

Kome je knjiga namenjena? 

Knjiga je pre svega namenjena studentima osnovnih, master i doktorskih studija na kojima se izučavaju  tematske oblasti iz organizacionog ponašanja, liderstva i ljudskih resursa. Koristi se kao obavezna literatura na predmetima Liderstvo i Organizacija na Sveučilištu Vitez i kao dodatna literatura na predmetima Menadžment ljudskih resursa i Agilni menadžment i liderstvo na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu.

Međutim, pored studenata, knjiga može da bude od koristi liderima, menadžerima i preduzetnicima da razumeju i shvate na koji način se menjaju organizaciono ponašanje i liderstvo u digitalnom dobu. 

Kada možemo da očekujemo promociju knjige?

Promocija knjige je planirana u oktobru 2023. godine u Beogradu u prostorijama Visoke škole modernog biznisa. Blagovremeno ćemo obavestiti zainteresovane čitaoce i kolege o tačnom vremenu i datumu promocije.  

Zahvaljujemo se profesorki Lukić Nikolić na intervjuu a mi ćemo sa zadovoljstvom pročitati knjigu!