Konkursi za upis u školsku 2023/2024. godinu

Висока школа модерног бизниса
Београд, Теразије 27
email: office@mbs.edu.rs
web: www.mbs.edu.rs

На основу члана 97. и 98. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др закон, 11/2021 и 67/2021) и члана 56. Статута Високе школе модерног бизниса,

Висока школа модерног бизниса расписује

К О Н К У Р С
За упис у прву годину основних академских студија – трећи уписни рок
у школској 2023/24. години

 1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Менаџмент у савременом бизнису

Расписује се конкурс за упис 46 (четрдесет и шест) студената у прву годину основних академских студија.

Студијски програм основних академских студија траје три године и обима је 180 ЕСПБ.

 1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На основне академске студије може се уписати лице које има средње образовање у трајању од четири године.

Сви образовни профили средњег образовања у четворогодишњем трајању су проходни за упис у Школу.

У остваривању права уписа у Школу кандидати имају једнака права која не могу бити ограничена на основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

 1. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу вредновања успеха постигнутог у средњој школи и успеха постигнутог на пријемном испиту, односно укупног броја бодова које је кандидат стекао.

Максималан број бодова којим се вреднује успех постигнут у средњој школи је 40.

Под успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима помножен са 2, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.

Максималан број бодова којим се вреднује успех на пријемном испиту је 60.

Кандидати се уписују на основу коначних ранг листа за упис на прву годину основних академских студија.

 1. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за упис на студијски програм основних академских студија се спроводи у форми теста провере знања, склоности и способности ка менаџменту у дигиталном бизнису.

Литература за припрему пријемног испита за основне академске студије:
Приручник за припрему пријемног испита за упис на основне академске студије, Група аутора, Висока школа модерног бизниса, Београд, 2022.

Пријемни испит се полаже писмено и траје два сата.

Број питања на пријемном испиту за упис на основне академске студије је 30 и сваки тачан одговор носи два бода. Нетачни одговори не носе негативне бодове.

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Листа пријављених кандидата

После истека рока за подношење пријава на конкурс Стручна служба Школе сачињава списак кандидата који испуњавају услове конкурса и објављује га на огласној табли и интернет страници.

Кандидат који сматра да подаци унети у списак нису тачни има право да поднесе приговор секретару Високе школе у року од 24 часа од часа објављивања списка на огласној табли. Кандидати који улажу приговор на објављену листу, морају поднети на увид оригинална документа. Одговор по приговору кандидат добија најкасније 24 часа након подношења приговора.

Након истека рока за жалбе и унетим евентуалним корекцијама након примедби, ови подаци се сматрају коначним.

Прелиминарна ранг листа

Комисија утврђује ранг листу кандидата на основу резултата на пријемном испиту и резултата постигнутих на претходном нивоу образовања.

Комисија је дужна да утврди прелиминарну ранг листу кандидата у року од 2 дана од дана одржавања пријемног испита.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис се објављује на огласној табли Школе и интернет страници.
Кандидат који је учествовао на конкурсу има право приговора на регуларност конкурса, регуларност пријемног испита и на прелиминарну ранг листу, директору Школе у року од 24 часа од објављивања ранг листе на огласној табли.

Директор Школе је дужан да одлучи о приговору у року од 48 часова од дана достављања приговора.

Кандидат незадовољан одлуком директора има право жалбе Савету Школе у року од 24 часа од достављања одлуке директора.

Савет Школе је дужан да одлучи о жалби учесника конкурса у року од 48 часова од достављања жалбе.

Коначна ранг листа

Након истека рока за подношење приговора на прелиминарну ранг листу и рока за одговоре на исте, Школа објављује коначну ранг листу кандидата за упис на огласној табли и интернет страници.

 1. УПИС СТУДЕНАТА

Упис у прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис.

 1. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио предходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на одговарајући студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом.

Држављанин Србије који је завршио предходно образовање или део образовања у иностранству може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подошење пријаве за упис.

У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на које се лице пријавило, сматра ће се да условни упис није ни извршен.

Уколико држављанин Србије који је завршио предходно образовање или део образовања у иностранству до почетка школске године не достави доказ о признавању стране школске исправе сматраће се да условни упис није извршен.

 1. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин у погледу предходног образовања и ако познаје српски језик, као језик на коме се изводи настава.

Страни држављанин плаћа посебну школарину утврђену за стране држављане у току целог школовања.

Страни држављанин може да се упише на одговарајући студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Школе и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске није завршен пре рока за подошење пријаве за упис.

У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на које се лице пријавило, сматра ће се да условни упис није ни извршен.

Уколико страни дражвљанин до почетка школске године не достави доказ о признавању стране школске исправе сматраће се да условни упис није извршен.

9. ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Кандидати са хендикепом имају право да пријемни испит полажу на начин и у време прилагођено њиховим могућностима. Полагање пријемног испита за ове кандидате припремиће Комисија за пријемни испит.
Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

10. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на основне академске студије: до 04. октобра 2023. године.

Пријемни испит je 05. октобра 2023. године, у 12 часова.

Прелиминарна ранг листa са укупним бројем бодова биће објављена 6. октобра 2023. године.

Коначна ранг листа ће бити објављена најкасније 15. октобра 2023. године.

Упис кандидата обавиће се 16. октобра 2023. године.

11. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на конкурс

Кандидат који се пријављује на конкурс за упис на основне академске студије подноси, уз пријавни лист, оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства о завршеном сваком разреду средњег образовања;
 • Диплому о стеченом средњем образовању;
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Упис

Кандидат који је остварио право на упис, поред оверених фотокопија поднетих приликом конкурисања, подноси и следећа документа:

 • Два попуњена и потписана статистичка извештаја ШВ-20;
 • Два попуњена и потписана Уговора о студирању;
 • Потписану изјаву у вези са обрадом података о личности;
 • Потписану изјаву о давању овлашћења за прикупљање података по службеној дужности;
 • Две фотографије димензија 3,5×4,5 cm;
 • Доказ о уплати прве рате школарине.

Потребни обрасци могу се добити у школи, непосредно на самом упису.

Школа приликом уписа кандидата издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у предвиђеном року губи право на упис.

Ако кандидат који је оставрио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се понудити могућност уписа следећем кандидату према утврђеном редоследу на ранг листи.

12. ШКОЛАРИНА

Школарина за студенте држављане Републике Србије, који буду уписани на основне академске студије школске 2023/24. године, износи 1500 евра и плаћа се у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Школарина за студенте стране држављане који буду уписани на основне академске студије школске 2023/24. године, износи 2000 евра и плаћа се у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Школарина се може исплатити у целости при упису или у 12 једнаких месечних рата.

13. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 2000 динара.

Додатне информације:
На телефон 011/4120 -700;
У просторијама Школе, сваког радног дана од 11 до 16 часова;
Или обраћањем на upis@mbs.edu.rs


Висока школа модерног бизниса
Београд, Теразије 27
email: office@mbs.edu.rs
web: www.mbs.edu.rs

На основу члана 97. и 98. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др закон, 11/2021 и 67/2021) и члана 56. Статута Високе школе модерног бизниса,

Висока школа модерног бизниса расписује

К О Н К У Р С
За упис у прву годину мастер академских студија
у школској 2023/24. години

 1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Менаџмент у услужном бизнису

Расписује се конкурс за упис 50 (педесет) студената у прву годину мастер академских студија.

Студијски програм мастер академских студија траје две године и обима је 120 ЕСПБ.

 1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На мастер академске студије може се уписати лице које има претходно остварен обим основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ.

У остваривању права уписа у Школу кандидати имају једнака права која не могу бити ограничена на основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

 1. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу вредновања успеха постигнутог на основним академским студијама и успеха постигнутог на пријемном испиту, односно укупног броја бодова које је кандидат стекао.

Кандидат за упис на студијски програм мастер академских студија може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха на основним академским студијама и по основу резултата постигнутом на пријемном испиту.

Максималан број бодова којим се вреднује успех постигнут на основним академским студијама је 60.

Број бодова који се рачуна на основу успеха постигнутог на основним академским студијама се добија се тако што се просечна оцена помножи са 6.
Максималан број бодова којим се вреднује успех на пријемном испиту је 40.

 1. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за упис на студијски програм мастер академских студија «Менаџмент у дигиталном бизнису» се спроводи у форми теста провере знања, склоности и способности ка менаџменту у дигиталном бизнису.

Литература за припрему пријемног испита за упис на мастер академске студије:

 • Приручник за припрему пријемног испита за упис на мастер академске студије, Група аутора, Висока школа модерног бизниса, Београд, 2022.

Пријемни испит се полаже писмено и траје два сата.

Број питања на пријемном испиту за упис на мастер академске студије је 20 и сваки тачан одговор носи два бода. Нетачни одговори не носе негативне бодове.

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Листа пријављених кандидата

После истека рока за подношење пријава на конкурс Стручна служба Школе сачињава списак кандидата који испуњавају услове конкурса и објављује га на огласној табли и интернет страници.

Кандидат који сматра да подаци унети у списак нису тачни има право да поднесе приговор секретару Високе школе у року од 24 часа од часа објављивања списка на огласној табли. Кандидати који улажу приговор на објављену листу, морају поднети на увид оригинална документа. Одговор по приговору кандидат добија најкасније 24 часа након подношења приговора.

Након истека рока за жалбе и унетим евентуалним корекцијама након примедби, ови подаци се сматрају коначним.

Прелиминарна ранг листа

Комисија утврђује ранг листу кандидата на основу резултата на пријемном испиту и резултата постигнутих на претходном нивоу образовања.

Комисија је дужна да утврди прелиминарну ранг листу кандидата у року од 2 дана од дана одржавања пријемног испита.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис се објављује на огласној табли Школе и интернет страници.
Кандидат који је учествовао на конкурсу има право приговора на регуларност конкурса, регуларност пријемног испита и на прелиминарну ранг листу, директору Школе у року од 24 часа од објављивања ранг листе на огласној табли.

Директор Школе је дужан да одлучи о приговору у року од 48 часова од дана достављања приговора.

Кандидат незадовољан одлуком директора има право жалбе Савету Школе у року од 24 часа од достављања одлуке директора.

Савет Школе је дужан да одлучи о жалби учесника конкурса у року од 48 часова од достављања жалбе.

Коначна ранг листа

Након истека рока за подношење приговора на прелиминарну ранг листу и рока за одговоре на исте, Школа објављује коначну ранг листу кандидата за упис на огласној табли и интернет страници.

 1. УПИС СТУДЕНАТА

Упис у прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис.

 1. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на одговарајући студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подошење пријаве за упис.

У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на које се лице пријавило, сматра ће се да условни упис није ни извршен.

Уколико држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству до почетка школске године не достави доказ о признавању стране школске исправе сматраће се да условни упис није извршен.

 1. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин у погледу предходног образовања и ако познаје српски језик, као језик на коме се изводи настава.

Страни држављанин плаћа посебну школарину утврђену за стране држављане у току целог школовања.

Страни држављанин може да се упише на одговарајући студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Школе и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске није завршен пре рока за подошење пријаве за упис.

У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на које се лице пријавило, сматра ће се да условни упис није ни извршен.

Уколико страни дражвљанин до почетка школске године не достави доказ о признавању стране школске исправе сматраће се да условни упис није извршен.

9. ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Кандидати са хендикепом имају право да пријемни испит полажу на начин и у време прилагођено њиховим могућностима. Полагање пријемног испита за ове кандидате припремиће Комисија за упис.
Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

10. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на мастер академске студије: до 17. октобра 2023. године.

Пријемни испит за упис на мастер академске студије биће одржан 18. октобра 2023. године са почетком у 15 сати.

Прелиминарна ранг листa са укупним бројем бодова биће објављена 19. октобра 2023. године.

Коначна ранг листе ће бити објављена најксаније 30. октобра 2023. године.

Упис кандидата обавиће се 31. октобра 2023. године

11. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на конкурс

Кандидат који се пријављује на конкурс за упис на основне академске студије подноси, уз пријавни лист, оверене фотокопије следећих докумената:

 • Дипломе основних академских студија (или уверења о дипломирању);
 • Додатка дипломи основних академских студија (или уверења о положеним испитима уколико се прилаже уверење о дипломирању);
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Упис

Кандидат који је остварио право на упис, поред оверених фотокопија поднетих приликом конкурисања, подноси и следећа документа:

 • Два попуњена и потписана статистичка извештаја ШВ 20;
 • Два попуњена и потписана Уговора о студирању;
 • Потписану изјаву у вези са обрадом података о личности;
 • Потписану изјаву о давању овлашћења за прикупљање података по службеној дужности;
 • Две фотографије димензија 3,5×4,5 cm;
 • Доказ о уплати прве рате школарине.

Потребни обрасци могу се добити у школи, непосредно на самом упису.

Школа приликом уписа кандидата издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у предвиђеном року губи право на упис.

Ако кандидат који је оставрио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се понудити могућност уписа следећем кандидату према утврђеном редоследу на ранг листи.

ШКОЛАРИНА

Школарина за студенте држављане Републике Србије, који буду уписани на мастер академске студије школске 2023/24. године, износи 1700 евра и плаћа се у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Школарина за студенте стране држављане који буду уписани на основне академске студије школске 2023/24. године, износи 2500 евра и плаћа се у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Школарина се може исплатити у целости при упису или у 12 једнаких месечних рата.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 2000 динара.

Додатне информације:
На телефон 011/4120 -700;
У просторијама Школе, сваког радног дана од 11 до 16 часова;
Или обраћањем на upis@mbs.edu.rs