prof. dr Goran Dašić

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: utorkom od 13:00 do 15:00 časova i
    sredom od 12:00 do 14:00 časova
E-mail: goran.dasic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Goran Dašić rođen je 1976. godine u Peći, gde je 1994. završio gimnaziju, prirodno-matematički smer.

Diplomirao je na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, na bankarskom smeru, 1998. godine.

Poslediplomske studije upisao je 1999. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarsto “Janićije i Danica Karić” na smeru menadžment u trgovini. Magistarsku teza je bila:“Modeliranje procesa implementacije marketinga odnosa sa individualnim potrošačima”.

Doktorsku disertaciju “Upravljanje marketinškim interakcijama između organizacije i potrošača” odbranio je na  Fakultetu za trgovinu i bankarsto “Janićije i Danica Karić”.

Od 2001 do 2010 radio je na Fakultetu  za trgovinu i bankarsto “Janićije i Danica Karić”, gde je biran u sva zvanja od asistenta pripravnika do docenta.

Član je Srpskog udruženja za marketing i saradnik je Naučnog društva ekonomista. Stalni je sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast. Za njega ne postoje prepreke koje nije moguće savladati, a ovakav stav prenosi i na studente kod kojih razvija optimizam i ljubav prema učenju.

Prof. dr Goran Dašić već deset godina radi kao profesor na Visokoj školi modernog biznisa na predmetima “Principi marketinga” i “Strategijski menadžment“.

Autor je brojnih radova iz oblasti menadžmenta i marketinga.

<< Nastavni kadar