office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Stručna obuka službenika obezbeđenja

Donošenjem Zakona o privatnom obezbeđenju, u daljem tekstu „Zakon“, („Službeni glasnik RS” broj 104/13, od 27.12.2013. godine), prvi put u Srbiji je zakonski uređena oblast obezbeđenja imovine, lica i poslovanja.

Zakonom su propisana podzakonska akta (Pravilnici i Uredbe), kojim se bliže uređuje primena Zakona i većina ih je već doneta. Primena Zakon trebala je da počne od juna 2015. godine, ali zbog kašnjenja u donošenju svih pod-zakonskih akata, Zakon je izmenjen i dopunjen u maju 2015. godine u delu koji se odnosi na primenu Zakona, tako da njegova primena počinje da teče od 01.01.2017. godine.

I pored toga što je značajno produžen rok za primenu Zakona, mnoga pravna lica i preduzetnici koja pružaju usluge privatnog obezbeđenja još nisu počeli sa obukom zaposlenih na poslovima obezbeđenja, koja je uslov za polaganje ispita za licencu službenika obezbeđenja.

Imajući u vidu da će u drugoj polovini tekuće godine biti povećana tražnja za obukom, Visoka škola modernog biznisa MBS, (u daljem tekstu – škola), nudi vam da blagovremeno obavite: stručnu obuku službenika obezbeđenja (SlOb)za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim okupljanjima građana(O2).

Polaznik koji želi da pohađa obuku dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa školom, o obavljanju stručne obuke, dostavi:

 • fotokopiju lične karte, ili izvod iz čitača za lične karte (za nove lične karte),
 • overenu kopiju diplome (najmanje srednja stručna sprema)
 • lekarsko uverenje nadležne medicinske ustanove za vršenje poslova privatnog obezbeđenja,
 • i da potpiše prijavu za stručnu obuku (obrazac 2), koji se može se može preuzeti sa sajta škole.

Obuka se sastoji iz:

 • TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u prostorijama škole i trajaće (11 nastavnih dana),
 • PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage (6 nastavnih dana), i
 • ZAVRŠNOG ISPITNOG TESTA – 1 čas, koji se održava u prostorijama škole.

Sprovođenje teoretskog dela obuke i završnog ispita obavlja će se u prostorijama škole. Škola raspolaže sa moderno opremljenim kabinetima za izvođenje teoretske nastave, bibliotekom, prostorijom za odmor i osveženje, administrativnim i drugim pomoćnim prostorijama. Škola je zaključila ugovore sa sportskim i fitnes klubovima koji se nalaze dobrim lokacijama u gradu imaju odlične uslove i odlične trenere za obuku u primeni fizičke snage – samoodbrana.

Za sprovođenje obuke angažovano je:

 • 13 predavača za teoretsku nastavu (sa doktorskim, magistarskim, specijalističkim i akademskim zvanjima, sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima iz oblasti koje su utvrđene programom predmetne obuke, sa brojnim licencama – iz oblasti obrazovanja, ZOP-a, BZR, prve pomoći, procene rizika, ISO standarda, transporta vrednost, borilačkih veština i drugim).
 • i 2 instruktora (sa akademskim studijama, licencom operativnog trenera – za više borilačkih veština

Obuka i polaganje završnog ispitnog testa traje ukupno 18 dana. Prisutnost polaznika na obuci mora biti 100% ukupnog fonda časova kako bi mogao da pristupi polaganju ispita. Svaki polaznik popunjava test od 25 pitanja iz programa stručne obuke sa ponuđenim odgovorima.

Test se popunjava zaokruživanjem jednog ili više od ukupno dva ili više ponuđenih odgovora na svako pitanje. U ponuđenim odgovorima može da bude i više od jednog, a najviše tri tačna odgovora. Završni ispitni test traje najduže 60 minuta.

Da bi položio završni ispitni test polaznik mora odgovoriti tačno na najmanje 18 pitanja, odnosno ostvariti najmanje 18 bodova. Polaznicima koji su položili test izdaje se Potvrda o obučenosti. Sticanje Potvrde o obučenosti je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence.

Izradu planova i termina sprovođenja stručne obuke škola će organizovati u saradnji sa korisnicima obuke. Polaznicima obuke škola će u elektronskom obliku obezbediti: priručnik za obuku, zakonske propise i drugu literaturu koja se odnosi na predmetnu obuku.

Takođe za sve polaznike, škola će voditi propisanu i dostavljenu dokumentaciju od strane fizičkih i pravnih lica i propisane evidencije Škola će dokumentaciju i propisane evidencije čuvati, na propisan način i u utvrđenom roku.

Cena stručne obuke iznosi:

 • za fizička lica, 9.000,oo dinara sa PDV,
 • za pravna lica, po dogovoru, u zavisnosti od broja polaznika i drugih zahteva koje može iskazati potencijalni korisnik.

Način plaćanja obuke:

 • za fizička lica: I rata – prilikom potpisivanja Ugovora za obuku (u vrednosti 3.000,00 dinara), II rata – po završetku teoretske obuke (u vrednosti 3.000,00 dinara), III rata – (u vrednosti 3.000,00 dinara),  pri preuzimanju Potvrde o obučenosti.
 • za pravna lica, po dogovoru, u zavisnosti od broja polaznika i drugih zahteva koje može iskazati potencijalni korisnik.

Lica koja su završila obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja polažu stručni ispit u MUP-u, podnošenjem zahteva, preko mesno nadležne policijske uprave (gde je prebivalište podnosioca zahteva).

Ukoliko je fizičko, pravno lice ili preduzetnik (realizovalo ugovor o obuci sa školom), a bude zainteresovano da mu škola prijavi i organizuje polaganje ispita za licencu službenika obezbeđenja, pred komisijom MUP-a, škola će to učiniti u dogovoru sa polaznicima.

Za prijavu lica koje polaže stručni ispit za licencu, potrebno je obezbediti sledeće dokumente:

 1. Potvrde o obučenosti,
 2. Dokaz o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem (ako poslove obavlja sa oružjem).
 3. Dokaz o uplati taksi (dva primerka uplatnice), u skladu utvrđenim u „Pravilniku o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržine i načina vođenja evidencije“.

Dokumenta pod tačkom 1,2 i 3, obezbeđuje fizičko, pravno lice ili preduzetnik i dostavlja školi.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, možete nas kontaktirati radi dobijanja više informacija ili zakazivanja sastanka u cilju dogovora i potpisivanja ugovora o obuci, na:

[button title=“Prijava za obuku“ icon=“icon-download“ icon_position=“left“ link=“/wp-content/uploads/2016/09/prijava-za-obuku.pdf“ target=“_blank“ color=““ font_color=““ size=“2″ full_width=““ class=““ download=““ onclick=““]

Leave a Reply