office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkurs za upis na osnovne akademske studije – produžen septembarski (drugi) upisni rok

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел: 011/4120 -700;
email: office@mbs.edu.rs
web: www.mbs.edu.rs

На основу чланова 97. и 98. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др.) и члана 55. Статута Високе школе модерног бизниса,

Висока школа модерног бизниса расписује:

Kонкурс за упис у прву годину основних академских студија
у школској 2021/2022. години – продужен септембарски (други) уписни рок

Студијски програм: Менаџмент у савременом бизнису

Број слободних места за упис: 56 студената

Услови за упис: У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем у четверогодишњем трајању.

Страни држављани се могу уписати у Високу школу модерног бизниса, као и држављани РС, у погледу претходног образовања. Кандидати страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеној средњој школи и уверење о држављанству.

Школарина за основне академске студије износи 1300 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате)

Школарина за стране држављане износи 1800 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате).

Могућност плаћања на до 8 месечних рата.

Пријављивање кандидата: до 12. октобра 2021. године.

Документа која се подносе на конкурс:

  1. извод из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал);
  2. сведочанства за све завршене године средње школе (оверена копија или оригинал);
  3. диплома о завршеном матурском испиту (оверена копија или оригинал);

Тестирање кандидата: 13. октобра 2021. године. у 12 часова.

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се  према општем успеху постигнутом  у средњој школи и  на основу резултата постигнутог  на пријемном испиту.  По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова.
По основу успехa у средњој школи кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се на огласној табли Високе школе у року од 24 часа од завршетка пријемног испита. Кандидати који сматрају да је повређено њихово право, могу уложити приговор на ранг листу Директору Школе у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.

Директор Високе школе доноси решење по приговору у року од 2 (два) дана, од дана достављања приговора.

Упис примљених кандидата: 15. октобра 2021. године од 12 до 16 часова.

Документа која се подносе за упис:

1. оригинали или оверене копије сведочанстава и дипломе завршене средње школе;
2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
3. 2 попуњена обрасца ШВ-20;
4. 2 фотографије 3,5 – 4.5;
5. Доказ о уплати прве рате школарине


Уколико желите да на МБС пређете са других, већ започетих студија, сазнајте више о процесу и могућностима на страници Прелазак са других факултета.