office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkursi za upis u školsku 2020/2021. godinu

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел: 011/4120 -700
Еmail: office@mbs.edu.rs
Веб адреса: www.mbs.edu.rs

На основу чл. 97. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.  88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019) и чл. 51. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује:

К О Н К У Р С

За упис у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ – 120  СТУДЕНTА

Услови за упис: У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем у складу са Законом о високом образовању.

Страни држављани се могу уписати у Високу школу модерног бизниса, као и држављани РС. Кандидати страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеној средњој школи и уверење о држављанству.

Школарина за основне академске студије износи 1300 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате).

Могућност плаћања до 10 рата.

Пријављивање кандидата: до 6. јула 2020. године.

Документа која се подносе на конкурс:

 1. извод из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал);
 2. сведочанства за све разреде средње школе (оверена копија или оригинал);
 3. диплома о завршеном матурском испиту (оверена копија или оригинал);

Тестирање кандидата: 7. јула 2020. године. у 11 часова.

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се   према општем успеху постигнутом у средњој школи и  на основу резултата постигнутог  на пријемном испиту. По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова. По овом основу општeg успехa у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за  проверу  склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се на огласној табли Високе школе у року од 24 часа. Кандидати који сматрају да је повређено њихово право, могу уложити приговор на ранг листу Директору Школе у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.

Директор Високе школе доноси решење по приговору у року од 2 (два) дана, од дана достављања приговора.

Упис примљених кандидата: 10. јула 2020. године

Документа која се подносе за упис:

 1. оригинали или оверене копије сведочанстава и дипломе завршене средње школе;
 2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. 2 фотографије 3,5 – 4,5 цм;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

На основу чл. 97. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.  88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019) и чл. 51. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује:

К О Н К У Р С

За упис на мастер академске студије у школској 2020/2021. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ – 50 СТУДЕНАТА

Услови уписа: У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ бодова.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили исте или сродне основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ.

Страни држављани се могу уписати на мастер академске студије, као и држављани РС. Кандидати страни држављани приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеним  основним академским студијима.

Школарина за мастер академске студије износи 1500 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате)

Могућност плаћања до 10 рата.

Пријављивање кандидата: до 24. септембра  2020. године.

Документа која се подносе на конкурс:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. диплома (уверење ) о завршеним основним академским студијима;

Упис примљених кандидата: 30. септембра 2020. одине.

Документа која се подносе за упис:

 1. оригинал или оверена копија дипломе (уверења) о завршеним основним акакдемским студијама;
 2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. 2 фотографије 3,5 – 4,5 цм;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

Додатне информације:

Путем  телефона 011/4120 -700; или у просторијама Школе, сваког радног дана од 11 до 16 часова; или путем мејла office@mbs.edu.rs;