office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkursi za upis u školsku 2019/2020. godinu

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел: 011/4120 -700
Еmail: office@mbs.edu.rs
Веб адреса: www.mbs.edu.rs

На основу члана 98. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.88/2017, 27/2018-др. Закон и 73/2018) и члана 51. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује

КОНКУРС

За упис у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020. годину на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ – 120 СТУДЕНАTА

На прву годину основних студија може се уписати кандидат који је завршио средњу школу у четворогодишњем трајању и остварио одговарајући број бодова на пријемном испиту.  Припадници српске националне мањине из суседних земаља, као и држављани Црне Горе могу да конкуришу и да се упишу у Високу школу модерног бизниса, с тим да исти треба да приложе нострификовану диплому о завршеној средњој школи.

Страни држављани се могу уписати у Високу школу модерног бизниса, као и држављани РС. Кандидати, страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеној средњој школи и уверење о држављанству.

Пријављивање кандидата: до 6. јула 2019. године.

Тестирање кандидата: 8. јула 2019. године у 12 часова.

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се   према општем успеху постигнутом у средњој школи и на основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова.

По овом основу општeг успехa у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за проверу   склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се на огласној табли Високе школе у року од 24 часа.

Кандидати који сматрају да је повређено њихово право, могу уложити приговор на ранг листу Директору Школе у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.

Директор Високе школе доноси решење по приговору у року од 3 (три) дана, од дана достављања приговора.

Упис примљених кандидата: 10. и 11. јула 2019. године

Документа која се подносе за упис:

 1. оригинали или оверене копије сведочанстава и дипломе завршене средње школе;
 2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. 2 фотографије 3,5 х 4.5;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

Други конкурсни рок

Уколико у првом конкурсном року не буде попуњен предвиђен број места за упис Висока школа ће по истом поступку вршити  упис у другом конкурсном року. Пријаве на Конкурс примаће се до 21. септембра 2019. године, а полагање пријемног испита обавиће се 23. септембра 2019. године.

Упис примљених кандидата: 26. и 27. септембра 2019. године

Додатне информације:

Сваког радног дана од 09 до 18  часова, Теразије 27, 11000 Београд
тел.
011 4120-700

office@mbs.edu.rs

www.mbs.edu.rs


КОНКУРС

За упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ – 50 СТУДЕНАТА

 

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили  основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.

Страни држављани  могу се уписати на мастер академске студије, уз приложену нострификовану диплому основних академских студија.

Пријављивање кандидата: до 26. октобра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

 1. Пријавни лист;
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена  фотокопија);

Упис примљених кандидата: 30. октобaр 2018. одине.

Документа која су потребна  за упис:

 1. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена  фотокопија);
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. 2 фотографије 3.5 – 4.5 cm;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

Додатне информације:

Сваког радног дана од 09 до 18  часова или путем телефона 011/41-20-700.

office@mbs.edu.rs

www.mbs.edu.rs


КОНКУРС
За упис на мастер академске студије у школској 2018/2019 години, на студијски програм 

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ

ДРУГИ УПИСНИ РОК – 38 СТУДЕНАТА

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.

Страни држављани могу се уписати на мастер академске студије,. с тим да исти треба да приложе нострификовану диплому основних академских студија.

Пријављивање кандидата: до 30. новембра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

1. пријавни лист;
2. Оригинал или оверена копија дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама;

Упис примљених кандидата: 03. децембар 2018. одине.

Документа која су потребна за упис:

1. пријавни лист;
2. оригинал или оверена копија дипломе (уверења) о завршеним основним академским студијама;
3. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
4. 2 фотографије 3,5 x 4,5cm;
5. Доказ о уплати прве рате школарине;

Додатне информације:
Сваког радног дана од 09 до 18 часова, Теразије 27, 11000 Београд
office@mbs.edu.rs
www.mbs.edu.rs