office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkursi za upis u školsku 2019/2020. godinu

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел: 011/4120 -700
Еmail: office@mbs.edu.rs
Веб адреса: www.mbs.edu.rs

На основу члана 98. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.88/2017, 27/2018-др. Закон и 73/2018) и члана 51. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује

КОНКУРС

За упис у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020. годину на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ – 120 СТУДЕНАTА

На прву годину основних студија може се уписати кандидат који је завршио средњу школу у четворогодишњем трајању и остварио одговарајући број бодова на пријемном испиту.  Припадници српске националне мањине из суседних земаља, као и држављани Црне Горе могу да конкуришу и да се упишу у Високу школу модерног бизниса, с тим да исти треба да приложе нострификовану диплому о завршеној средњој школи.

Страни држављани се могу уписати у Високу школу модерног бизниса, као и држављани РС. Кандидати, страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеној средњој школи и уверење о држављанству.

Пријављивање кандидата: до 6. јула 2019. године.

Тестирање кандидата: 8. јула 2019. године у 12 часова.

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се   према општем успеху постигнутом у средњој школи и на основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова.

По овом основу општeг успехa у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за проверу   склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се на огласној табли Високе школе у року од 24 часа.

Кандидати који сматрају да је повређено њихово право, могу уложити приговор на ранг листу Директору Школе у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.

Директор Високе школе доноси решење по приговору у року од 3 (три) дана, од дана достављања приговора.

Упис примљених кандидата: 10. и 11. јула 2019. године

Документа која се подносе за упис:

 1. оригинали или оверене копије сведочанстава и дипломе завршене средње школе;
 2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. 2 фотографије 3,5 х 4.5;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

Други конкурсни рок

Уколико у првом конкурсном року не буде попуњен предвиђен број места за упис Висока школа ће по истом поступку вршити  упис у другом конкурсном року. Пријаве на Конкурс примаће се до 21. септембра 2019. године, а полагање пријемног испита обавиће се 23. септембра 2019. године.

Упис примљених кандидата: 26. и 27. септембра 2019. године

Додатне информације:

Сваког радног дана од 09 до 18  часова, Теразије 27, 11000 Београд
тел.
011 4120-700

office@mbs.edu.rs

www.mbs.edu.rs


КОНКУРС

За упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ – 50 СТУДЕНАТА

 

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили  основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.

Страни држављани  могу се уписати на мастер академске студије, уз приложену нострификовану диплому основних академских студија.

Пријављивање кандидата: до 26. октобра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

 1. Пријавни лист;
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена  фотокопија);

Упис примљених кандидата: 30. октобaр 2018. одине.

Документа која су потребна  за упис:

 1. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена  фотокопија);
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. 2 фотографије 3.5 – 4.5 cm;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

Додатне информације:

Сваког радног дана од 09 до 18  часова или путем телефона 011/41-20-700.

office@mbs.edu.rs

www.mbs.edu.rs


КОНКУРС
За упис на мастер академске студије у школској 2018/2019 години, на студијски програм 

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ

ДРУГИ УПИСНИ РОК – 38 СТУДЕНАТА

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.

Страни држављани могу се уписати на мастер академске студије,. с тим да исти треба да приложе нострификовану диплому основних академских студија.

Пријављивање кандидата: до 30. новембра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

1. пријавни лист;
2. Оригинал или оверена копија дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама;

Упис примљених кандидата: 03. децембар 2018. одине.

Документа која су потребна за упис:

1. пријавни лист;
2. оригинал или оверена копија дипломе (уверења) о завршеним основним академским студијама;
3. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
4. 2 фотографије 3,5 x 4,5cm;
5. Доказ о уплати прве рате школарине;

Додатне информације:
Сваког радног дана од 09 до 18 часова, Теразије 27, 11000 Београд
office@mbs.edu.rs
www.mbs.edu.rs

Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.