office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Konkursi za upis u školsku 2018/2019. godinu

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА

Београд, Теразије 27

На основу члана 98. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.88/2017) и члана 51. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује

КОНКУРС

За упис у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години на студијски програм

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ – 85 СТУДЕНTА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању.

Страни држављани могу се уписати у Високу школу модерног бизниса, уз приложену нострификовану диплому средње школе.

Пријављивање кандидата: до 25. септембра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

 1. Пријавни лист;
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе и диплома о положеном  матурском испиту  (оригинали или оверене  фотокопије).

Тестирање кандидата:  26. септембар 2018. године у 12 часова.

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се   према општем успеху постигнутом  у средњој школи и на основу резултата постигнутог  на пријемном испиту.

По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова.

По  основу општeг успехa у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за  проверу   склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се на огласној табли Високе школе у року од 24 часа.

Кандидати који сматрају да је повређено њихово право, могу уложити приговор на ранг листу Директору Школе у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.

Директор Високе школе доноси решење по приговору у року од 3 (три) дана, од дана достављања приговора.

Упис примљених кандидата: 28. септембар 2018. године

Документа која се подносе за упис:

 1. Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе и диплома о положеном  матурском испиту  (оригинали или оверене  фотокопије);
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. 2 фотографије 3.5 – 4.5 cm;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

КОНКУРС

За упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ – 50 СТУДЕНАТА

 

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили  основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.

Страни држављани  могу се уписати на мастер академске студије, уз приложену нострификовану диплому основних академских студија.

Пријављивање кандидата: до 26. октобра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

 1. Пријавни лист;
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена  фотокопија);

Упис примљених кандидата: 30. октобaр 2018. одине.

Документа која су потребна  за упис:

 1. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена  фотокопија);
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 3. 2 фотографије 3.5 – 4.5 cm;
 4. Доказ о уплати прве рате школарине.

Додатне информације:

Сваког радног дана од 09-18  часова путем телефона 011/41-20-700.

office@mbs.edu.rs

www.mbs.edu.rs


КОНКУРС
За упис на мастер академске студије у школској 2018/2019 години, на студијски програм 

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ

ДРУГИ УПИСНИ РОК – 38 СТУДЕНАТА

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.

Страни држављани могу се уписати на мастер академске студије,. с тим да исти треба да приложе нострификовану диплому основних академских студија.

Пријављивање кандидата: до 30. новембра 2018. године.

Документа која се подносе на конкурс:

1. пријавни лист;
2. Оригинал или оверена копија дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама;

Упис примљених кандидата: 03. децембар 2018. одине.

Документа која су потребна за упис:

1. пријавни лист;
2. оригинал или оверена копија дипломе (уверења) о завршеним основним академским студијама;
3. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
4. 2 фотографије 3,5 x 4,5cm;
5. Доказ о уплати прве рате школарине;

Додатне информације:
Сваког радног дана од 09-18 часова, Теразије 27, 11000 Београд
office@mbs.edu.rs
www.mbs.edu.rs