office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkursi za upis na osnovne i master akademske studije – drugi upisni rok 2021/22.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел: 011/4120 -700;
email: office@mbs.edu.rs
web adresa: www.mbs.edu.rs

На основу чл. 97. и 98. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.  88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др.) и чл. 55. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује:

К О Н К У Р С

За упис у прву годину основних академских студија у школској 2021/2022. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ – 85 СТУДЕНАТА

Услови за упис: У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем у четверогодишњем трајању.

Страни држављани се могу уписати у Високу школу модерног бизниса, као и држављани РС, у погледу претходног образовања. Кандидати страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеној средњој школи и уверење о држављанству.

Школарина за основне академске студије износи 1300 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате)

Школарина за стране држављане износи 1800 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате).

Могућност плаћања до 8 рата.

Пријављивање кандидата: до 22. септембра 2021. године.

Документа која се подносе на конкурс:

  1. извод из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал);
  2. сведочанства за све завршене године средње школе (оверена копија или оригинал);
  3. диплома о завршеном матурском испиту (оверена копија или оригинал);

Тестирање кандидата: 23. септембра 2021. године. у 12 часова.

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се   према општем успеху постигнутом  у средњој школи и  на основу резултата постигнутог  на пријемном испиту.  По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова. По основу успехa у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.

Ранг листа кандидата за упис објављује се на огласној табли Високе школе у року од 24 часа. Кандидати који сматрају да је повређено њихово право, могу уложити приговор на ранг листу Директору Школе у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.

Директор Високе школе доноси решење по приговору у року од 2 (два) дана, од дана достављања приговора.

Упис примљених кандидата: 30. септембра 2021. године

Документа која се подносе за упис:

1. оригинали или оверене копије сведочанстава и дипломе завршене средње школе;
2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
3. 2 попуњена обрасца ШВ-20;
4. 2 фотографије 3,5 – 4.5;
5. Доказ о уплати прве рате школарине


ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ  БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел: 011/4120 -700;
email: office@mbs.edu.rs
web adresa: www.mbs.edu.rs

На основу чл. 97. и 98. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр.  88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др.) и чл. 55. Статута Високе школе модерног бизниса, Висока школа модерног бизниса расписује:

К О Н К У Р С

За упис на мастер академске студије у школској 2021/2022. години на студијски програм:

МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ – 50 СТУДЕНАТА

Услови уписа: У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању, односно стекли 180 ЕСПБ бодова.

У другу годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили исте или сродне основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ.

Страни држављани се могу уписати на мастер академске студије, као и држављани РС, у погледу претходног образовања. Кандидати страни држављани приликом пријављивања на конкурс подносе признату страну исправу о завршеним  основним академским студијима.

Школарина за мастер академске студије износи 1500 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате).

Школарина за стране држављане износи 2500 евра по школској години (динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате).

Могућност плаћања на до 8 рата.

Пријављивање кандидата: до 20. октобра 2021. године.

Документа која се подносе на конкурс:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. диплома (уверење ) о завршеним основним академским студијима;

Тестирање кандидата: 22. октобра 2021. године

Упис примљених кандидата: 25. октобра 2021. одине.

Документа која се подносе за упис:

1. оригинал  или оверена копија дипломе (уверења) о завршеним основним акакдемским студијама;
2. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
3. 2 попуњена обрасца ШВ-20;
4. 2 фотографије 3,5 – 4,5 см;
5. Доказ о уплати прве рате школарине.


Додатне информације:

на  телефон 011/4120 -700;
у просторијама Школе, сваког радног дана од 11 до 17 часова;
или слањем мејла на office@mbs.edu.rs