office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkurs za odlaznu mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u ustanovama, institucijama, kompanijama i drugim organizacijama u ERASMUS+ programskim zemljama


На основу Статута Високе школе модерног бизниса Београд и Правилника о мобилности Високе школе модерног бизниса, Уговора о додели наменских бесповратних средстава број – 2022-1-RS01-KA131-HED-000054291, потписаног између Високе школе модерног бизниса Београд и националне Фондације Темпус, Висока школа модерног бизниса расписује:

КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У УСТАНОВАМА, ИНСТИТУЦИЈАМА, КОМПАНИЈАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

Конкурс је отворен од 01. Јуна 2023. до 01. јула 2023. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија Високе школе модерног бизниса Београд, и то за

једну одлазну мобилност у сврху обављања радне праксе (Student Mobility for Traineeships – SMT) у трајању од најмање два месеца (60 дана) током школске 2023/2024 године, која се по овом основу реализује сходно принципима и правилима Еразмус+ програма о додели бесповратних средстава из програма КА131

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

1. На овај конкурс за мобилност студената могу се пријавити само студенти Високе школе модерног бизниса.

2. Студенти основних и мастер академских студија равноправно учествују на конкурсу за мобилност у сврху обављања стручне праксе.

3. Студенти прве године студија немају право да учествују у мобилности.

4. Студенти завршне године студија учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања радне праксе, уз услов да у тренутку пријаве за стипендију, имају статус студента, као и да праксу остваре у року од 12 месеци од дана дипломирања.

5. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у школској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.

6. Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност.

7. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом.

Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве неће бити разматране.

8. Учесник конкурса је у обавези да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НАПОМЕНЕ О ПРИЈАВЉИВАЊУ НА КОНКУРС

 1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације

 2. Стручна пракса се у принципу може бити обавити на било којој иностраној институцији, организацији, установи или компанији из програмских ЕРАЗМУС+ земаља (све земље ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Северна Македонија и Турска) од које студент добије одговарајућу сагласност. Кандидати могу да затраже сагласност за обављање праксе на неком од партнерских установа са приложеног списка и на основу понуђених области за размену и других релевантних параметара изаберу једну високошколску установу за коју ће поднети пријаву, али могу и самостално да пронађу институцију, установу, компанију или другу организацију из вољну да их прими на праксу из ЕРАЗМУС+ програмских земаља.

Препорука је да се студенти информишу на страницама:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroadfor-students

https://erasmusintern.org/

https://www.leo-net.org/

https://globalplacement.com /

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Пријавни формулар за стручну праксу

• Биографију (CV) на енглеском језику (можете користити Europass модел)

Прихватно писмо: сагласност универзитета или друге организације из програмских земаља за обављање стручне праксе током 2023/24 и датума предвиђених конкурсом: модел формулара

Уговор о обављању стручне праксе SMT, припремљен у консултацијама са Академским ЕСПБ координатором

• Уверење о положеним испитима – препис оцена на текућем и свим претходним нивоима студија/статусу студента, издаје студентска служба

• Мотивационо писмо

• Препорука предметног професора

• Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност. Студентима који немају адекватан сертификат, након тестирања потврду може издати ВШМБ

 • Пасош: скенирана страница са сликом и подацима

Сагласност о прикупљању и обради података о личности

 • Уверење о досадашњем броју обављених мобилности, уколико их је било.

 • Доказ о кандидату са смањеним могућностима (може се доставити накнадно на основу следеће категоризације: https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-zainkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/)

• потврда о учешћу у ЕРАЗМУС+ мрежи студената ЕСН (уколико поседује)

 • друге потврде, сертификати, награде нарочито у међународним догађајима и програмима (уколико поседује)

Уредно припремљену и скенирану документацију послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу  office@mbs.edu.rs  уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о прихватној установи – организатору стручне праксе.

Непотпуне и неуредне пријаве НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Конкурс је отворен од 01. јуна 2023. године до 01. јула 2023. године, до 23:59ч.

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТИПЕНДИЈАМА И ДРУГЕ НАПОМЕНЕ

Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе на високошколским установама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у наставку:

ИЗНОСИ ЕRASMUS+ КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

Групације земаља

ГРУПА 1 – Програмске земље са вишим трошковима живота: Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка – износ од 600 ЕUR (+150 или 250 EUR)

ГРУПА 2 – Програмске земље са средње високим трошковима живота: Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија – износ од 600 ЕUR (+150 или 250 EUR)

ГРУПА 3 – Програмске земље са нижим трошковима живота: Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија – износ од 540 EUR (+150 или 250 EUR)

НАПОМЕНА: Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе су, као што је наведено у табели, увећани за 150 ЕУР месечно у односу на стандардне износе предвиђене за финансирање мобилности у сврху студирања. Међутим, уколико студент одлази на мобилност ради обављања стручне праксе, а припада категорији студената са смањеним могућностима, исти има право на додатак који је већи – дакле 250 евра месечно. Две врсте додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних средстава.

Информације о критеријумима прихватљивости и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије за студенте са смањеним могућностима по основу пројеката мобилности, наведене су на сајту Фондације Темпус https://erasmusplus.rs/erazmusprogram/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/

Висока школа модерног бизниса је одлучна у пружању подршке студентима са инвалидитетом или телесним оштећењем. Студент, лице са посебним потребама, може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације.

Путни трошкови студената

Студенти и недавно свршени студенти који не добијају средства за путне трошкове, имају право на индивидуалну подршку од 50 евра, као и до 4 дана додатне подршке за повратно путовање, у случају да се одлуче за „зелено“ путовање (green travel): воз, аутобус, више путника у возилу (car-pooling), бицикл: https://www.greenerasmus.org/before-mobility/travel  

Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма ЕРАЗМУС+ KA131. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање уколико трошкове осигурања не покрива прихватна институција ради обављања радне праксе: здравствено осигурање у иностранству, осигурање од последица несрећног случаја (повреде на радном месту), осигурање од одговорности на радном месту.

Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): од 1. јула 2022. године у оквиру платформе https://academy.europa.eu/, јесте портал за тестирање језичких вештина одабраних студената за Еразмус+ мобилност у сврху студирања или радне праксе на партнерским универзитетима из програмских земаља и за похађање курса језика током периода мобилности. Онлајн језичка подршка се примењује као подршка учесницима током мобилности за које је главни наставни или радни језик тренутно доступан на платформи.

  1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА И ОЦЕЊИВАЊЕ И БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидати се рангирају према броју остварених бодова.

Критеријуми које Висока школа модерног бизниса Београд користи за рангирање пријављених студената за међународну мобилност су:

  1.  Академско постигнуће студената – просек оцена и трајање студирања (30 поена). Поени у овој категорији зависе од просека оцена студента (20 поена) и трајања студирања (10 поена). Поени за академско постигнуће студента зависно од просека оцена се одређују тако што се просечна оцена студента помножи са четири. Тако је, на пример, за најнижи просек 6,0 број поена 12, а за највиши просек 10,0 број поена 20. Трајање студирања се вреднује са највише 10 поена, што је број поена који се осваја ако је студент редовно уписивао сваку од година студија. Максималан број од 10 поена се умањује за број година студирања које је студент уписао са закашњењем (обнова године), помножених са пет. Тако нпр., ако је студент уписао једну годину са закашњењем, од максималних 10 бодова биће одузето 5.
  2. Познавање страног језика (25 поена). Приликом конкурисања прихвата се, широк спектар сертификата: IELTS Academic тест, важећи TOEFL, Cambridge ESOL: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher, PTE, DELF, TestDaF, Goethe Zertifikat B2-C2 DELE и сл. у којима је означен ниво знања језика студента. Прихватају се уверења регистрованих школа језика, уз скалу нивоа познавања језика према CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Процену нивоа знања страног језика за студенте који не приложе претходно стечено уверење сертификоване установе за дати страни језик, може утврдити неки од предметних наставника ВШМБ. Ако је студент током студија полагао одређени страни језик и добио оцену од 6 до 10 може приликом пријављивања да приложи уверење од предметног наставника страног језика. Бодовање се врши само по основу познавања једног страног језика. Уколико кандидат достави више сертификата о познавању страних језика, бодује се онај са највишим нивоом познавања страног језика. Број поена који се додељује за одговарајући ниво познавања страног језика Ниво језика Б1 Б2 Ц1 Ц2 Број поена 10 15 20 25.
  3. Досадашњи број остварених мобилности студента, предност се даје студенту који претходно није учествовао у програмима мобилности (10 поена). У укупан број поена студента, досадашњи број мобилности доноси највише 10 поена. Овај број поена студент осваја ако до сада није имао реализовану ниједну мобилност. За сваку претходно реализовану мобилност, овај број се умањује за два пута број претходно реализованихмобилности. Тако нпр., ако је студент претходно имао једну реализовану мобилност, број од 10 ће се умањити за 2 (2*1), а ако је имао две мобилности, умањиће се за четири 4 (2*2).
  4. Мотивација студента (10 поена) Приликом пријављивања студент прилаже мотивационо писмо и писмо препоруке које је написао наставник ВШМБ. Ерасмус комисија дефинише број поена који се додељује за мотивационо писмо, при чему је највећи број 10 поена, што ће бити процењено током интервјуа са кандидатима. Писмо препоруке представља обавезан документ који се доставља уз пријаву на конкурс, а који се не бодује и не представља критеријум за рангирање студената.
  5. Интервју са кандидатима (25 поена) Интервју са кандидатима који су се пријавили на конкурс за мобилност спроводи Комисија за међународну сарадњу ради увида уто у којој мери су кандидати упознати са програмима размене и установом-примаоцем ВШУ, изазовима уклапања у интернационалну средину, значајем интернационализације и мотивацији да учествују у мобилности, као и ради усмене провере познавања страног језика.
  6. Уредно попуњен, потписан и оверен документ (SMT) који представља план обављања стручне праксе, кандидат ће презентовати током интервјуа. Максималан број поена који кандидат може остварити по том основу је 25 поена

У случају да кандидати имају једнак број бодова, предност се даје кандидату (тим редоследом):

· који има добро припремљен план рада за обављање стручне праксе током мобилности

· који је добро оцењен током интервјуа од стране Комисије за међународну сарадњу

· који има боље академско постигнуће

· који има већи број поена по основу познавања страног језика

2. Кандидат који неоправдано одустане од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат правовремено достави одговарујућу документацију. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

3. У случају одустајања изабраног кандидата, Комисија може да додели стипендију за мобилност првом следећем кандидату који испуњава услове Конкурса.

4. Комисија за међународну сарадњу обавља разговор са свим пријављеним кандидатима који испуњавају услове Конкурса.