office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja na visokoškolskim institucijama zemalja EU i trećih zemalja koje punopravno učestvuju u programu


На основу Статута Високе школе модерног бизниса Београд и Правилника о мобилности Високе школе модерног бизниса, Уговора о додели наменских бесповратних средстава број – 2022-1-RS01-KA131-HED-000054291, потписаног између Високе школе модерног бизниса Београд и националне Фондације Темпус, Висока школа модерног бизниса расписује:

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА НА ВШ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗЕМАЉА ЕУ И ТРЕЋИХ ЗЕМАЉА КОЈЕ ПУНОПРАВНО УЧЕСТВУЈУ У ПРОГРАМУ

Конкурс је отворен од 01. јуна 2023. до 01. јула 2023. године, а могу се пријавити запослени на Високој школи модерног бизниса, и то за

  • Једну одлазну мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Високе школе модерног бизниса  да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија. 

Број сати држања наставе – Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно (8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље). Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно. У оквиру мобилности за стручно усавршавање је такође обавезно спровести радне активности у трајању од 8 сати недељно.

Трајање мобилности – Према правилима програма Erasmus+ КА103, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је, у складу са наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног особља Високе школе ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (1 дан пре почетка и/или 1 дан по завршетку активности). Учесницима ће по правилу бити одобраван 1 додатни дан за путовање, а изузетно, уколико се мобилност спроводи на веома удаљеној дестинацији, Комисија може предложити да учеснику буду одобрена 2 дана за путовање.

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурс за мобилност наставног особља могу се пријавити само лица запослена у Високој школи модерног бизниса.

2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране директора.

3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне и закаснеле пријаве ће бити одбачене.

4. Учесник конкурса је обавезан да преда План држања наставе, усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају чланове наставног или административног особља одговарајућих факултета, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме и трајање боравка. План наставе мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, факултета или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) биће одбачене.

5. Учесник конкурса је обавезан да влада страним језиком на коме ће бити извођена настава.

6. Дозвољена је само једна пријава по учеснику. Ако неко од учесника конкурса пошаље више од једне пријаве, биће разматрана само пријава која је прва примљена.

7. Пријаве кандидата чије мобилности одобрене по неком од претходних конкурса нису реализоване неће бити разматране на овом конкурсу.

 Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације

2. Кандидати треба да проуче списак ВШ институција са којима ВШМБ има потписане међуинституционалне уговоре за мобилност и определе се само за једну институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу односно од ког добију сагласност (имејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеном овим конкурсом.

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

  • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене
  • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности
  • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
  • Копију пасоша (само страна са личним подацима и фотографијом)
  • Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране одговорног лица матичне институције (на којој је кандидат запослен)
  • Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције, у виду позивног писма упућеног кандидату или имејл комуникације с кандидатом
  • Уредно попуњен План држања наставе (План држања наставе мора бити потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције)

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу  office@mbs.edu.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи.

Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са конкурсом НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 01. јул 2023. године до 23:59 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

Висока школа модерног бизниса ће за наставно особље на мобилности у земљама ЕУ и трећим земљама које равноправно учествују у Програму обезбедити надокнаду трошкова превоза и индивидуалну подршку за трошкове боравка у месту одржавања активности.

– Максимални износи средстава намењених покривању трошкова превоза учесника мобилности у зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се путује и места одржавања активности добијена применом даљинара Европске Комисије: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА

УдаљеностМаксималан износ (по учеснику)
Стандардни превозЗелени превоз
Од 10 до 99 км23 EUR 
Од 100 до 499 км180 EUR 210 EUR
Од 500 до 1999 км275 EUR 320 EUR
Од 2000 до 2999 км360 EUR 410 EUR
Од 3000 до 3999 км530 EUR 610 EUR
Од 4000 до 7999 км820 EUR  
8000 км или више1500 EUR  

ИНДИВИДУАЛНА ПОДРШКА ЗА ТРОШКОВЕ БОРАВКА

у земљама ЕУ и трећим земљама које пуноправно учествују у Програму

Групација земљеЗемља у којој се реализује мобилностИзнос подршке по дану у еврима
ГРУПА 1 Земље са вишим трошковима животаДанска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, Норвешка180
ГРУПА 2 Земље са средње високим трошковима животаАустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија160
ГРУПА 3 Земље са нижим трошковима животаБугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија140

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa нега, помоћнa опремa, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације.

– Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна закона се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остварују у оквиру пројеката мобилности Erasmus+. Неопорезиви износ накнаде трошкова боравка се сваке године усклађује са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, а најновијим усклађивањем у фебруару 2023. је повећан на 128.198 динара. Накнаде трошкова боравка изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%, а по истој стопи опорезују се и накнаде трошкова превоза без обзира на износ.

– Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

– Здравствено осигурање наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Критеријуми за избор кандидата

  1. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу оцене планова наставе/рада, радног искуства и наставничког звања, процене значаја активности којима кандидат доприноси угледу Школе, претходног учешћа у програмима мобилности и предложеног трајања мобилности.
  2. Системом бодовања даје се приоритет кандидатима који у претходне три календарске године нису остварили ни једну мобилност. Максимално трајање мобилности запослених, као што је већ наведено, ограничено је уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између ВШМБ и националне Фондације Темпус на 7 дана (максимално 5 радних дана и 1 или 2 дана за пут).

Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Високој школи. Право на мобилност може бити ускраћено и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата за држање наставе

– План држања наставе се оцењује у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби затражити од еминентних професора у датој области.

– Искуство у настави и научно-наставно или уметничко-наставно звање кандидата бодују се у распону од 0 до 10 бодова према приложеној табели.

– Значај активности којима кандидат доприноси угледу Високе школе оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства.

– Свако учешће у Еразмус+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

– Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

Држање наставе / критеријумБодови
План држања наставе0 – 10
Искуство + звање:
редовни професор или еквивалентно звање
ванредни професор или еквивалентно звање
доцент или еквивалентно звање
асистент са докторатом или еквивалентно звање
асистент или еквивалентно звање

9 – 10
7 –  8
5 –  6
3 –  4
0 –  2
Значај активности за углед Школе0 – 10
Учешће у мобилности:
мобилност у текућој или претходној години
мобилност остварена 2 године пре текуће године
мобилност остварена 3 године пре текуће године

-10
-6
-3
Трајање мобилности:
укупно 2-4 дана
укупно 5 дана
укупно 6 дана
укупно 7 дана

6
4
2
0

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Комисија за међународну сарадњу  обавља административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их директору.

3. Комисија за међународну сарадњу  објављује ранг листе на сајту Високе школе.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Високе школе. Приговор се подноси Комисији, у писаној форми или електронском поштом (office@mbs.edu.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога директор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначна одлука о избору кандидата доноси се на основу редоследа на ранг листи и у. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

5. Институционални координатор обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.