office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkurs ERASMUS + KA103 – mobilnost nastavnog osoblja


VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA OBJAVLJUJE KONKURS ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U SVRHU  U SVRHU IZVOĐENJA NASTAVE U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

BROJ  2020- 1-RS01-KA103-065083

Trajanje konkursa: 08. juna – 30. juna 2022. godine

Rok za podnošenje prijava: 30. jun 2022. godine do 12 časova.

Konkurs je otvoren za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu izvođenja nastave na visokoškolskim ustanovama koje pripadaju programskim zemljama i sa kojima Visoka škola modernog biznisa (VŠMB) ima potpisane inter-institucionalne sporazume. Lista ustanova sa kojima su potpisani sporazumi nalazi se u nastavku: https://mbs.edu.rs/international-cooperation/faculties/. U tabeli 1 ovog konkursa su prikazane programske zemlje.

Ukupan broj stipendiranih mobilnosti je 1 (jedna). Trajanje mobilnosti je 5 radnih dana. Mobilnost mora biti realizovana do 01. marta 2023. godine.  

Broj sati držanja nastave – Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu držanja nastave mora na partnerskoj instituciji da održi najmanje 8 sati nastave nedeljno (8 sati nastave je obavezno i ako mobilnost traje manje od nedelju dana, a ako mobilnost traje duže od nedelju dana, onda minimalan broj sati nastave u nepunoj nedelji mora biti srazmeran broju dana u toku te nedelje).

Na partnerskim ustanovama se nastava odvija na zvaničnom jeziku države u kojoj se ustanova nalazi ili na engleskom jeziku.

Tabela 1. Individualna podrška za troškove boravka

KA103 programske zemlje u kojima se mobilnost realizujeIznos
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška180 evra
Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugalija160 evra
Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska, Srbija140 evra

Putni troškovi za nastavne i nenastavne mobilnosti su pokriveni Erasmus+ KA103 programom. Kilometraža se priznaje samo i isključivo na osnovu aplikacije Evropske Komisije: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Tabela 2. Iznosi sredstava za putne troškove u zavisnosti od udaljenosti:

Udaljenost Maksimalni iznos (po učesniku)
Od 10 do 99 km 20 evra
Od 100 do 499 km 180 evra
Od 500 do 1999 km 275 evra
Od 2000 do 2999 km 360 evra
Od 3000 do 3999 km 530 evra
Od 4000 do 7999 km 820 evra
Od 8000 km i više 1500 evra

Zdravstveno osiguranje nastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ КA103. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

– Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvare u okviru projekata mobilnosti Erasmus+ КA103. Ove godine, navedeni neoporezivi iznos sredstava je, usklađivanjem sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini, povećan na 101.900 dinara. Naknade iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%.

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen i potpisan prijavni formular – preuzmite dokument
 • Dokaz o zaposlenju na Visokoj školi modernog biznisa – dobija se u pravnoj službi
 • Potpisanu saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti – preuzmite dokument
 • Skenirana prva stranica pasoša (pasoš mora važiti minimum još 6 meseci od datuma završetka mobilnosti)
 • CV u Europass formatu – preuzmite dokument
 • Dokaz o znanju stranog jezika na kojem se odvija mobilnost (sa jasno naznačenim nivoom). Ukoliko kandidat ne poseduje dokaz (sertifikat škole jezika), nastavnik engleskog jezika će sprovesti testiranje kandidata kako bi se utvrdio nivo jezičkih kompetentnosti.
 • Motivaciono pismo kandidata u slobodnoj formi u kojem je potrebno navesti: ciljeve mobilnosti, načine diseminacije stečenih znanja, očekivane rezultate mobilnosti i značaj i vrednost mobilnosti za Visoku školu modernog biznisa (napomena: ovaj segment spada u kriterijume ocenjivanja prijava kandidata).
 • Odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane direktora Visoke škole modernog biznisa – preuzmite dokument
 • Saglasnost o obavljanju mobilnosti dobijenu od strane akademskog domaćina na Erazmus+ partnerskoj instituciji, u vidu pozivnog pisma upućenog kandidatu ili u imejl komunikaciji s kandidatom (daje se u slobodnoj formi);
 • Popunjen i potpisan Plan držanja nastave na engleskom jeziku – preuzmite dokument. Napomena: Plan držanja nastave mora biti usaglašen sa kolegama na prihvatnoj ustanovi i potpisan.
 • Popunjen i potpisan Ugovor o mobilnosti u svrhu izvođenja nastave na engleskom jeziku – preuzmite dokument.
 • Dodatna dokumenta ukoliko ih zahteva Erazmus+ partnerska institucija na koju se kandidat prijavljuje;

Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije – Dokaz o statusu člana osoblja sa invaliditetom (ukoliko kandidat ispunjava ovaj kriterijum i prilaže dokumentaciju definisanu u pozivu), uz popunjen i potpisan Obrazac – preuzmite dokument.

Način prijave

Prijava sa navedenim dokumentima sačuvanim u pdf formatu šalje se na e-mail adresu saradnja@mbs.edu.rs i predaje se lično u sekretarijatu Visoke škole modernog biznisa radnim danima od 10 do 16h.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju propisane uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Erasmus + Komisija VŠMB vrši pregled dokumentacije prijavljenih kandidata i na osnovu Pravilnika o selekciji donosi odluku o izabranom kandidatu. U pravilniku o selekciji su opisani kriterijumi selekcije: https://mbs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Selection-Criteria.pdf

Privremeni rezultati

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Кomisiji u roku od 3 radna dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku u Sekretarijatu VŠMB.

Konačni rezultati

Komisija VŠMB razmatra pristigle prigovore i donosi odluku. Konačni rezultati će biti objavljeni u roku od 3 radna dana.

Za sva pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju VŠMB  ili putem e-mail adrese saradnja@mbs.edu.rs