office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Raspisan interni konkurs za odlaznu mobilnost (studijski boravak) – ERASMUS+

MODERN BUSINESS SCHOOL
VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

03. juna  2019. godine objavljuje

INTERNI KONKURS

za izbor kandidata i dodelu  finansijske pomoći za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studiranja i okviru programa ERASMUS+ KA1 projekta 2018-1-HRO1-KA107-047219

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

Visoka škola modernog biznisa Beograd objavljuje Interni konkurs za izbor odlaznih studenata kojima će se odobriti odlazak i dodeliti bespovratna  finansijska pomoć za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka na Veleučilištu “ Lavoslav Ružička” u Vukovaru, sa kojim Visoka škola modernog biznisa ima potpisan sporazum o saradnji na projektu  2018-1-HRO1-KA107-047219, u razdoblju zimskog semestra školske 2019/2020. ili letnjeg semestra 2019/2020.

U skladu sa odobrenim sredstvima projekta, finansijska pomoć koja se može dodeliti predviđena je za:

Jednog kandidata/kandidatkinju za odlazak na mobilnost u svrhu studija na Veleučilištu “ Lavoslav Ružička” u Vukovaru u ukupnom trajanju od 5 meseci;

U zavisnosti od prijava i interesovanja kandidata, mobilnosti mogu biti modifikovane i drugačije u skladu s pravilima programa. 

Studentska mobilnost može biti u svrhu:

Studijskog boravka- slušanje i polaganje ispita, istraživanje ili pisanje završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje).

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je 5 meseci. Na mobilnost u svrhu studija se mogu prijaviti studenti koji su upisali drugu godinu studija.

Mobilnost mora biti organizovana i sprovedena zaključno sa datumom završetka trajanja projekta 31.07.2020. godine.

Studijski boravak u svrhu studiranja studenata Visoke škole modernog biznisa moguć je isključivo na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Republika Hrvatska, s kojim Visoka škola modernog biznisa ima potpisan Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum o razmeni studenata u svrhu studija.

Međusobna prava, obaveze i druga pitanja od značaja za mobilnosti za ugovorne strane  (pojedinog odabranog  učesnika mobilnosti i matične ustanove  Visoke škole modernog biznisa) te definisani iznos i uslovi dodele novčane pomoći će biti regulisani Ugovorom o dodeli finansijske pomoći za Erasmus+ studije i stručnu praksu.

Mobilnost u svrhu studiranja Erasmus+ omogućava studentima da deo studijskih obaveza na osnovnim ili master akademskim studijima, umesto na matičnoj ustanovi, izvrše na na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Pre odlaska na Veleučilište “Lavoslav Ružičkau Vukovaru studenti moraju dogovoriti obaveze i priznavanje ESPB bodova u dogovoru sa ESPB kordinatorom na studijskom program na kojem studiraju.

Obaveze studenata definišu se sklapanjem Ugovora o dodeli finansijske pomoći i Learning Agreement-a for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) koji mora sadržati popis predmeta koje će studenti pohađati na Veleučilištu “Lavoslav Ružičk a” uz pripadajući broj ESPB bodova, odnosno određenu temu i mentora u slučaju pisanja završnog/master rada. Sklapanjem Ugovora garantuje se priznavanje ESPB bodova ukoliko budu stečeni tokom mobilnosti u inostranstvu, kao i razdoblje provedeno na stranoj visokoškolskoj ustanovi. Ovaj Ugovor sklapa se nakon odobravanja odlaska od strane Erasmus  Komisije.

Studenti na inostranoj visokoškolskoj ustanovi moraju upisati najmanje 25 ESPB bodova i ostvariti najmanje 15 ESPB bodova tokom boravka. Studenti koji će na inostranoj visokoškolskoj ustanovi vršiti istraživanje i pisati završni/ili master rad dužni su obezbediti prihvatno pismo tutora s institucije domaćina, tzv. Supervizor Acceptence Form, iz kojeg je vidljivo da student ima podršku  mentora  na visokoškolskoj ustanovi. U takvim slučajevima  nije nužno ostvariti minimalno  opterećenje izraženo u ESPB bodovima. Rezultati mobilnosti po povratku će se studentima evidentirati u dodatku diplomi ukoliko se ne priznaju u sklopu studijskog programa. Studenti potvrđuju izvršenje obaveza na inostranoj visokoškolskoj ustanovi  prepisom ocena inostrane visokoškolske ustanove, odnosno potvrdom inostranog mentora o pisanju završnog ili master rada.

Pre prijave na konkurs studenti treba da se konsultuju sa ESPB koordinatorom na matičnoj ustanovi  oko izbora predmeta koji će se slušati, načina polaganja ispita i obaveza  po povratku, u slučaju razlika za ostvarivanje obaveza za semestar koji će provesti na mobilnosti.

Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vreme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu.

Studenti koji su na odlaznoj mobilnosti, ne plaćaju školarinu na ustanovi domaćinu tokom boravka na mobilnosti.

Studenti koji  učestvuju na Erasmus+ mobilnostima moraju obezbediti  polisu osiguranja  koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inostranstvu, te opciono putno osiguranje. Dodatna osiguranja moguća su prema zahtevima inostrane ustanove domaćina.

Detaljnije informacije o ustanovi koja će biti domaćin možete pronaći na: https://www.vevu.hr/?g=12&i=161&j=204.

Studenti mogu biti smešteni u studentskom domu Leopold u Vukovaru. Informacije i uslove možete pronaći na: https://studom.vevu.hr/exchange-accommodation-at-dorm/

Upisom navedenih podataka u prijavi na ovaj konkurs, dajete svoju saglasnost da organizacija koordinator projekta Visoke škole modernog biznisa iste obrađuje u svrhu  provođenja Projekta 2018-1-HRO1-KA107-047219. Navedeni lični podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo u navedenu svrhu.

U svakom trenutku imate pravo na pristup i ispravku Vaših ličnih podataka, kao i na brisanje, prenosivost i prigovor. Povlačenjem saglasnosti za obradu ličnih podataka u vremenu trajanja konkursa, smatra se da je kandidat/kinja odustao/la od prijave na ovaj konkurs.

Konkurs je otvoren od 03. juna  do 28.juna 2019. godine

Na konkurs se mogu prijaviti:
Studenti osnovnih i master akademskih studija Visoke škole modernog biznisa;

(Studenti osnovnih akademskih studija moraju biti upisani barem na drugu godinu osnovnih akademskih studija i minimalno ostvarenih 60 ESPB bodova)

Kriterijumi za izbor kandidata/ kandidatkinja:

 1. Potpuno i ispravno popunjen prijavni obrazac;
 2. Dostavljena kompletna  konkursom predviđena dokumentacija;
 3. Prosečna ocena u toku studija;
 4. Motivaciono pismo;
 5. Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus+  imaju prioritet.       

Postupak izbora kandidata  

       Postupak izbora odvija se u dva kruga:

 1. Krug –  administrativna provera prijava
 2. Krug – izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Erasmus Komisije za izbor kandidata                                        

Objava rezultata konkursa

Privremeni rezultati konkursa sa rang listom izabranih studenata objaviće se na sajtu Visoke škole modernog biznisa (www.mbs.edu.rs) 8 (osam) dana nakon završetka  Konkursa.

Konačni rezultati Konkursa i odluka o izabranim  studentima  objaviće se na sajtu Visoke škole modernog biznisa, pod kategorijom  Erasmus +/studentska razmena najkasnije 8 dana od dana od zadnjeg dana za podnošenje prigovora.

Svi kandidati će elektronskim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa i uputstvom za dalju proceduru.

Protiv odluke o izboru kandidata može se podneti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. u sekretarijatu Visoke škole modernog  biznisa. O prigovorima odlučuje Komisija koju  imenuje direktor Visoke škole modernog biznisa. Rok za rešavanje prigovora je 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Finansijska  pomoć

Erasmus + dnevnica iznosi 800 evra mesečno, a iznos za putne troškove  je 20 eura – cena  autobuske karte u jednom smeru.

(Troškovi i dnevnice su izračunate u skladu sa Smernicama Agencije za mobilnost i programe EU  i prema EC Distance Calculator)

Postupak  prijave     

Prijavu poslati u elektronskom obliku (PDF)  na e-mail adresu:  saradnja@mbs.edu.rs

Prijavni obrazac s motivacionim pismom, pod naslovom:

Prijava za Erasmus+2018-KA107-SMS/SMP, ime i prezime kandidata.

Zatim svu dokumentaciju poslati poštom na adresu:

Visoka škola modernog biznisa
Za Erasmus konkurs
Terazije 27
11000 Beograd

“Ne otvarati” – konkurs – 2018-KA107-SMS/SMP

Prijave na konkurs primaju se zaključno sa  28.  junom 2019. godine

Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijavna dokumentacija        

OBAVEZNI DOKUMENTI

 1. >> Prijavni obrazac (odštampan i potpisan)
 2. Erasmus >> Study Plan
 3. Obrazac  Supervisor Acceptence From (u svrhu istraživanja /Završnog rada; potpisan i overen od strane inostrane visokoškolske ustanove)
 4. Potvrda o statusu studenta  i prosekom ocena (potpisan i overen od strane Visoke škole modernog biznisa ne starije od 5 dana od datuma prijave)
 5. Fotokopija važeće putne isprave – pasoša
 6. Motivaciono pismo

Materijali su dostupni na www.mbs.edu.rs

Kontakt osobe za dodatna pitanja

dr Jelena Lukić, ERASMUS koordinator VŠMB RS
Email:jelena.lukic@mbs.edu.rs

Karolina Novinc. struč. spec. oec., ERASMUS koordinator  VEVU RH
Email: karolina.novinc@vevu.hr