office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Raspisan interni konkurs za obavljanje stručne prakse – ERASMUS+

MODERN BUSINESS SCHOOL
VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

03. juna  2019. godine objavljuje

INTERNI KONKURS

za izbor kandidata i dodelu finansijske pomoći za obavljanja stručne prakse u okviru programa ERASMUS+ KA1 projekta 2018-1-HRO1-KA107-047219

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

Visoka škola modernog biznisa Beograd objavljuje Interni konkurs za izbor odlaznih studenata kojima će se odobriti odlazak i dodeliti bespovratna  finansijska pomoć za odlazak na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse u inostranim kompanijama u razdoblju od 01. avgusta 2019. godine a ne kasnije od 31. jula 2020. godine.

U skladu sa odobrenim sredstvima projekta, finansijska pomoć koja se može dodeliti predviđena je za:

Jednog  kandidata za odlazak na mobilnost u svrhu stručne prakse u odabranoj organizaciji u  Vukovaru, u ukupnom trajanju od 2 meseca.

U zavisnosti od prijava i interesovanja kandidata, mobilnosti mogu biti modifikovane i drugačije u skladu s pravilima programa. 

Konkurs se odnosi na boravak samo u svrhu stručne prakse studenata Visoke škole modernog biznisa na inostranoj organizaciji koja je aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Stručnu praksu mogu obavljati studenti već od  prve godine studija.

Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 6 sati dnevno odnosno 30 sati sedmično.

Pre odlaska na inostranu  ustanovu ili privrednu organizaciju studenti moraju dogovoriti priznavanje razdoblja mobilnosti u dogovoru sa ESPB koordinatorom studijskog programa na kojem studiraju.

Obaveze studenata definišu se potpisivanjem Ugovora  o dodeli finansijske pomoći i Learning Agreement –a for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Ako  priznavanje nije moguće, Visoka škola modernog biznisa će iskustvo stručne prakse evidentirati u Dodatku diplomi, osim u slučaju ako je student u međuvremenu  završio studije, te je Dodatak diplomi već izdat.

Studenti koji su nedavno diplomirali ne mogu učestvovati u obavljanju stručne prakse u sklopu  KA107  mobilnosti.

Mesto obavljanja mobilnosti stručne prakse studenti traže samostalno, a u pronalasku im mogu pomoći posredničke agencije, Erasmus i ESPB koordinator.

Trajanje mobilnosti može biti produženo sporazumom  između Visoke škole modernog biznisa, inostrane ustanove  i studenta do najdužeg ukupnog trajanja od 12 meseci uz poštovanje sledećih uslova:

 1. Sporazum o produženju  mora biti zaključen mesec dana pre završetka dogovorenog razdoblja mobilnosti (potrebno je napraviti  dodatak Ugovora o dodeli finansijske pomoći i novi Learning Agreement). Ukoliko ima sredstava studentima se produžetak može sufinansirati.
 2. Prethodno definisano stvarno trajanje razdoblja ustanove moraju navesti u svom izveštaju  koji treba da uključi i najveći broj meseci koji može biti obuhvaćen bespovratnim sredstvima EU.
 3. Produžetak razdoblja mobilnosti moguć je samo ukoliko nema prekida (pod prekidom se ne smatraju praznici ili dani kada ustanova ne radi)
 4. Dodatno razdoblje mora slediti odmah nakon tekućeg razdoblja mobilnosti,
 5. Razdoblje mobilnosti ne može trajati duže od završetka projekta (31. jula  2020.)

Ukupan broj meseci finansiran Erasmus+ finansijskom pomoći ne sme biti veći od 12.

Međusobna prava, obaveze i druga pitanja od značaja za mobilnosti za ugovorne strane  (pojedinog odabranog učesnika mobilnosti i matične ustanove  Visoke škole modernog biznisa) te definisani iznos i uslovi dodele novčane pomoći će biti regulisani Ugovorom o dodeli finansijske pomoći za Erasmus+ studije i stručnu praksu.

Međusobna prava, obaveze i druga pitanja od značaja za mobilnosti za ugovorne strane  (pojedinog odabranog  učesnika mobilnosti i matične ustanove  Visoke škole modernog biznisa) te definisani iznos i uslovi dodele novčane pomoći će biti regulisani Ugovorom o dodeli finansijske pomoći za Erasmus+ studije i stručnu praksu.

Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vreme trajanja mobilnosti i dužni su da nastave da plaćaju školarinu.

Studenti koji su na odlaznoj mobilnosti, ne plaćaju školarinu na ustanovi domaćinu tokom boravka na mobilnosti.

Studenti koji  učestvuju na Erasmus+ mobilnostima moraju obezbediti  polisu osiguranja  koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inostranstvu, te opciono putno osiguranje, a u slučaju obavljanja stručne prakse obavezno je  i osiguranje od odgovornosti na radnom mestu, te osiguranje od  povredena radu. Dodatna osiguranja moguća su prema zahtevima inostrane ustanove domaćina.

Detaljnije informacije o ustanovi koja će biti domaćin možete pronaći na: za informacije dolaznim studentima: https://www.vevu.hr/?g=12&i=161&j=204

Studenti mogu biti smešteni u studentskom domu Leopold u Vukovaru. Informacije i uslove možete pronaći na: https://studom.vevu.hr/exchange-accommodation-at-dorm/

Upisom navedenih podataka u prijavi na ovaj konkurs, dajete svoju saglasnost da organizacija koordinator projekta Visoke škole modernog biznisa iste obrađuje u svrhu  realizacije Projekta 2018-1-HRO1-KA107-047219. Navedeni lični podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo u navedenu svrhu.

U svakom trenutku imate pravo na pristup i ispravku Vaših ličnih podataka, kao i na brisanje, prenosivost i prigovor. Povlačenjem saglasnosti za obradu ličnih podataka u vremenu trajanja konkursa, smatra se da je kandidat/kinja odustao/la od prijave na ovaj konkurs.

Konkurs je otvoren od 03. juna do 28.juna 2019. godine

Na konkurs se mogu prijaviti:
Studenti osnovnih i master akademskih studija Visoke škole modernog biznisa;

Kriterijumi za izbor kandidata/ kandidatkinja:

 1. Potpuno i ispravno popunjen prijavni obrazac;
 2. Dostavljena kompletna konkursom predviđena dokumentacija;
 3. Prosečna ocena u toku studija;
 4. Motivaciono pismo;
 5. Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus+  imaju prioritet .      

Postupak izbora kandidata  

       Postupak izbora odvija se u dva kruga:

 1. Krug –  administrativna provera prijava
 2. Krug – izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Erasmus Komisije za izbor kandidata                                        

Objava rezultata konkursa

Privremeni rezultati konkursa sa rang listom izabranih studenata objaviće se na sajtu Visoke škole modernog biznisa (www.mbs.edu.rs) 8 (osam) dana nakon završetka  Konkursa.

Konačni rezultati Konkursa i odluka o izabranim  studentima  objaviće se na sajtu Visoke škole modernog biznisa, pod kategorijom  Erasmus +/studentska razmena najkasnije 8 dana od dana od zadnjeg dana za podnošenje prigovora.

Svi kandidati će elektronskim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa i uputstvom za dalju proceduru.

Protiv odluke o izboru kandidata može se podneti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku u sekretarijatu Visoke škole modernog  biznisa. O prigovorima odlučuje Komisija koju  imenuje direktor Visoke škole modernog biznisa. Rok za rešavanje prigovora je 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Postupak  prijave     

Prijavu poslati u elektronskom obliku (PDF) na e-mail adresu:  saradnja@mbs.edu.rs

Prijavni obrazac s motivacionim pismom, pod naslovom:

Prijava za Erasmus+2018-KA107-SMS/SMP, ime i prezime kandidata.

Zatim svu dokumentaciju poslati poštom na adresu:

Visoka škola modernog biznisa
Za Erasmus konkurs
Terazije 27
11000 Beograd

“Ne otvarati” – konkurs -2018-KA107-SMS/SMP

Prijave na konkurs primaju se zaključno sa 28.  junom 2019. godine.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijavna dokumentacija        

OBAVEZNI DOKUMENTI

 1. >> Prijavni obrazac (odštampan i potpisan)
 2. Erasmus >> Traineeship plan
 3. Potvrda o statusu studenta  i prosekom ocena (potpisan i overen od strane Visoke škole modernog biznisa ne starije od 5 dana od datuma prijave)
 4. Fotokopija važeće putne isprave – pasoša
 5. Motivaciono pismo

Materijali su dostupni na www.mbs.edu.rs

Kontakt osobe za dodatna pitanja

dr Jelena Lukić, ERASMUS koordinator VŠMB RS
Email:jelena.lukic@mbs.edu.rs

Karolina Novinc. struč. spec. oec., ERASMUS koordinator VEVU RH
Email: karolina.novinc@vevu.hr