office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Konkurs ERASMUS + KA103 – mobilnost studenata u svrhu učenja


VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA OBJAVLJUJE

K O N K U R S
ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU UČENJA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

BROJ  2020-1-RS01-KA103-065083

Trajanje konkursa: 08. juna – 30. juna 2022. godine

Rok za podnošenje prijava: 30. jun 2022. godine do 12 časova.

Konkurs je otvoren za studijski boravak na visokoškolskim ustanovama sa kojima Visoka škola modernog biznisa (VŠMB) ima potpisane inter-institucionalne sporazume. Studenti na osnovu liste ustanova samostalno biraju ustanovu na koju žele da idu na mobilnost: https://mbs.edu.rs/international-cooperation/faculties/

Sve partnerske ustanove su otvorene za prijem nominovanih studenata za mobilnost u okviru Erasmus + programa u letnjem semestru 2021/2022. godine. Ukoliko dođe do nekih izmena usled epidemiološke situacije izazvane Covid-19 pandemijom, Кancelarija za međunarodnu saradnju će po dobijanju zvaničnog obaveštenja od partnerske ustanove naglasiti tu promenu. Za ulazak u željenu zemlju je potrebno ispoštovati aktuelne uslove za ulazak vezano za Covid-19 situaciju.

Na razmenu se mogu prijaviti studenti osnovnih studija (upisana druga godina studija) i studenti master studija. Studenti prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo učešća na konkursu.

Ukupan broj stipendiranih mobilnosti je 1 (jedna). Trajanje mobilnosti je 5 meseci. Period realizacije mobilnosti je letnji semestar školske 2021/2022. godine.

Datum početka je prvi dan kada student mora da bude prisutan u organizaciji primaocu (prvi kurs / prvi dan na poslu / prvi dan prijema dobrodošlice ili kursa jezika i kulture). Datum završetka je poslednji dan kada student mora da bude prisutan u organizaciji primaocu (poslednji dan ispitnog roka / kursa / rada / obaveznog perioda pohađanja).

Studenti koji učestvuju na mobilnosti dobijaju stipendije u iznosu koji zavisi od zemlje u kojoj žele da borave. Iznosi stipendija su prikazani u tabeli:

Zemlje u kojima se mobilnost realizujeIznos stipendije mesečnoPokrivenost putnih troškova
KA 103 Programske zemlje 1Hrvatska, Bugarska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska470 EURNE
KA 103 Programske zemlje 2Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal, Norveška, Austrija520 EURNE

Iznosi stipendija su preuzeti sa: https://erasmusplus.rs/erasmus-plus-studentske-razmene-i-prakse/, dana 02.06.2022. godine

Studenti finansiraju troškove ishrane i smeštaja tokom mobilnosti.

Putni troškovi takođe nisu pokriveni Erasmus+ KA103 programom. Odabrani kandidati samostalno organizuju put i snose troškove putovanja.

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ КA103. Odabrani kandidati su u obavezi da sami obezbede adekvatno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje u osiguravajućem društvu po sopstvenom izboru.

Tokom mobilnosti, studenti su u obavezi da redovno plaćaju školarinu na Visokoj školi modernog biznisa.

Studenti koji su u nepovoljnom socio-ekonomskom statusu imaju pravo na dodatak u iznosu od 200 evra mesečno. Uslov za ispunjenje ove stavke je da ukupni mesečni prihodi u celom domaćinstvu ne prelaze iznos od dve prosečne neto zarade (plate) – 118.439,33 dinara.

*Iznos je utvrđen na osnovu prosečne neto zarade za period januar-jun 2020. godine u iznosu od 59.219,67 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Biće primenjivan tokom celog trajanja projekata koji su odobreni 2020. godine za potrebe procene socio-ekonomskog položaja studenata koji učestvuju u aktivnostima Erazmus+ mobilnosti i fiksiran do isteka projektnih aktivnosti (generacija 2020-2022 КA103 projekta).

Kao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja student je dužan da dostavi:

 • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, u periodu od 12 meseci koje prethode raspisivanju konkursa, a koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta navedena na ličnoj karti ili drugom dokumentu koje izdaje nadležni organ (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije), a koji svedoči o adresi prebivališta studenta;
 • Svojeručno potpisanu izjavu o socio-ekonomskom statusu koja je deo ovog konkursa;
 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, odnosno drugi dokument MUP-a, za strane državljane, kojim se dokazuje mesto prebivališta i drugi lični podaci;

Osobe sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti, podnošenjem dodatne dokumentacije i to:

 • Obrazac za izdvajanje dodatnih sredstava za mobilnost učesnika sa posebnim potrebama u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju – dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs – koja je deo ovog konkursa
 • Jedan od sledećih dokumenata kojima se dokazuje invaliditet ili telesno oštećenje učesnika: rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja, rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, mišljenje Interresorne komisije – dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Račune za stvarno nastale troškove, sa naznačenim opisom usluge/robe, iznosom, valutom, datumom računa, kao i dokaz o plaćanju – dostavljaju se nakon odobrene i realizovane mobilnosti;

*Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

ONLAJN JEZIČКA PODRŠKA (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS)

Onlajn jezička podrška (OLS) je portal za testiranje jezičkih sposobnosti odabranih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Onlajn jezička podrška se primenjuje samo na mobilnosti za koje je glavni nastavni ili radni jezik bugarski, hrvatski, češki, danski, holandski, engleski, estonski, finski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, letonski, litvanski, poljski, portugalski, rumunski, slovački, slovenački, španski ili švedski (ili dodatni jezici kada postanu dostupni u alatu OLS), sa izuzetkom izvornih govornika. Ukoliko se mobilnost odvija na maternjem jeziku kandidata, kandidati nisu u obavezi da se testiraju niti da pohađaju kurs maternjeg jezika kao izvorni govornici. U tom slučaju, izvorni govornici će raditi testiranje i pohađati kurs za neki drugi strani jezik, npr. engleski jezik.

Nakon selekcije kandidata, svi odabrani studenti će dobiti automatski imejl za aktiviranje OLS naloga preko portala (https://erasmusplusols.eu/en/) kako bi obavili prvo testiranje jezičkih sposobnosti za jezik mobilnosti pre perioda mobilnosti. Prvo testiranje je preduslov za mobilnost i kandidati treba da ga završe u predviđenom roku, koji će biti definisan u imejlu kao i na samom portalu. Rezultati testiranja će biti prikazani na portalu, uz detaljnu analizu i naznačen nivo znanja jezika, a biće poslati i putem imejla.

Nakon prvog testiranja jezičkih sposobnosti za jezik mobilnosti, studentima će biti dodeljene licence za pohađanje kursa jezika mobilnosti na portalu OLS. Svi učesnici mobilnosti mogu da izraze interesovanje da pohađaju i kurs lokalnog jezika zemlje u koju idu na mobilnost, nezavisno od rezultata prve jezičke procene za jezik mobilnosti. Prilikom unošenja svojih podataka na portalu o periodu mobilnosti i zemlji u kojoj će boraviti, a pre započinjanja prve jezičke procene za jezik mobilnosti, studenti će moći da izaberu i kurs za lokalni jezik i sami da zatraže dodatnu licencu za željeni kurs koja će biti dodeljena u centrali OLS u Briselu, ne od strane Кancelarije za međunarodnu saradnju VŠMB. Uslov za pohađanje kursa jezika zemlje u koju student ide na mobilnost jeste da je student završio početnu procenu nivoa znanja jezika mobilnosti.

Drugo testiranje jezičkih sposobnosti se radi samo za jezik mobilnosti za koji je rađeno prvo testiranje (ne i za lokalni jezik ukoliko su studenti odabrali da pohađaju i taj kurs), pri čemu kandidati koji su na C2 nivou nisu u obavezi da urade i drugo testiranje. Кandidati će automatski biti obavešteni o roku za drugo testiranje 30 dana pre kraja mobilnosti.

Svi odabrani studenti su u obavezi da obave prvo i drugo testiranje jezičkih sposobnosti na portalu OLS i da pohađaju kurs jezika mobilnosti.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijavni formular studenta – preuzmite dokument
 • Skenirana prva stranica pasoša (pasoš mora važiti minimum još 6 meseci od datuma završetka mobilnosti)
 • CV u Europass formatu – preuzmite dokument
 • Ugovor o učenju u svrhu studiranja (popunjava se uz pomoć ECTS koodinatora VŠMB) – preuzmite dokument
 • Potvrdu o trenutno upisanoj godini studiranja i ostvarenoj prosečnoj oceni tokom studiranja (studentska služba VŠMB)
 • Kopija prethodno stečenih diploma za studente master studija
 • Motivaciono pismo (u slobodnoj formi, ne duže od 1 A4 stranice)
 • Potpisano Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti – preuzmite dokument
 • Dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom statusu ukoliko student aplicira za dodatna sredstva i popunjenu izjavu – preuzmite dokument
 • Dokaz o statusu studenata sa invaliditetom ukoliko student aplicira za dodatna sredstva i potpisan i popunjen obrazac – preuzmite dokument.

Prijava sa navedenim dokumentima sačuvanim u pdf formatu šalje se na e-mail adresu saradnja@mbs.edu.rs i predaje se lično u sekretarijatu Visoke škole modernog biznisa radnim danima od 10 do 16h.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju propisane uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Erasmus + Komisija VŠMB vrši pregled dokumentacije prijavljenih kandidata i na osnovu Pravilnika o selekciji donosi odluku o izabranom kandidatu. U pravilniku o selekciji su opisani kriterijumi selekcije: https://mbs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Selection-Criteria.pdf

Privremeni rezultati

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Кomisiji u roku od 3 radna dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku u Sekretarijatu VŠMB.

Konačni rezultati

Komisija VŠMB razmatra pristigle prigovore i donosi odluku. Konačni rezultati će biti objavljeni u roku od 2 radna dana.

Za sva pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju VŠMB ili putem e-mail adrese saradnja@mbs.edu.rs