office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Interni konkurs za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja – ERASMUS +

MODERN BUSINESS SCHOOL
VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

30. januara 2020. godine objavljuje

INTERNI KONKURS

za izbor kandidata i dodelu bespovratnih sredstava

na odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja

za projekat 2018-1-HR01-KA107-04721


I OPŠTI USLOVI KONKURSA

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA (VŠMB) objavljuje Interni konkurs za izbor kandidata i dodelu bespovratnih sredstava na odlaznu mobilnost osoblja u svrhu podučavanja (STA) na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Hrvatskoj sa kojom VŠMB ima potpisan Inter-institucionalni sporazum u okviru programa projekta Erasmus+.

Ključna aktivnost 1: Mobilnost nastavnog osoblja broj 2018-1-HR01-KA107-047219.

Mobilnost obuhvata:

podučavanje – održavanje predavanja – STA (nastavno osoblje)

  • Ovom aktivnošću se omogućava nastavnom osoblju VŠMB da izvodi nastavu u partnerskoj visokoobrazovnoj ustanovi u inostranstvu.
  • Nastavne aktivnosti moraju biti održane u obliku 8 časova nastave na nedeljnom nivou.
  • Trajanje mobilnosti u svrhu podučavanja prema Programu Erasmus+ KA107 može trajati minimalno 5 dana do najviše 2 meseca, a budžetom projekta je predviđeno trajanje mobilnosti u trajanju od 5 dana po predavaču.
  • Sve aktivnosti mobilnosti u okviru ovog projekta programa Erasmus+ mogu se ostvariti u periodu trajanja projekta, a najkasnije do 31.7.2020. godine.
  • Realizacija perioda mobilnosti u svrhu podučavanja predviđena je u letnjem semestru akademske 2020.godine.

Konkurs je otvoren od 30. januara do 20. februara 2020. godine.

Aktivnost Erasmus+ mobilnosti mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi. Nije potrebno imati državljanstvo zemlje u kojoj se nalazi matično visoko učilište odnosno kandidati mogu imati status izbeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim boravištem u zemlji iz koje dolaze. U sklopu ovog Konkursa sprovođenje aktivnosti će se sprovesti u Republici Hrvatskoj.

II Prijavna dokumentacija:

III Postupak prijave kandidata

Sva dokumenta treba poslati na adresu:

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
Terazije 27, Beograd 
Za Konkurs – Erasmus+ programa 
NE otvarati“ – Konkurs 2018-1-HR01-KA107-047219–STA

Prijave na konkurs primaju se zaključno do 20.02.2020. godine do 12.00 sati (podne).

Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

Prijave koje VŠMB budu dostavljene samo elektronskim putem ili prijave poslate poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatraće će se nevažećim.

IV Postupak izbora kandidata

Postupak izbora odvija se u dva kruga:

1. krug – administrativna provera prijava;
2. krug – evaluacija na osnovu kriterijuma koji su definisani za nastavno osoblje: http://mbs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Selection-Criteria.pdf;

Proces odabira kandidata biće sproveden u skladu sa načelima jednakosti, pravičnosti i transparentnosti.

Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadatim kriterijumima i u okviru dostupnih sredstava.

V Objava rezultata Konkursa

Privremeni rezultati Konkursa sa rang listom izabranog osoblja biće obljavljeno na zvaničnoj stranici VŠMB, najkasnije 5 dana nakon završetka roka za prijavu na Konkurs.

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podneti prigovor u roku od 7 dana od objave privremenih rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, poštom na adresu Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, IV sprat, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na mejl saradnja@mbs.edu.rs

Konačni rezultati sa rang listom biće objavljeni nakon isteka roka za rešavanje prigovora (najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).

Odabrani kandidat/kandidatkinja biće obavešteni o rezultatima Konkursa elektronskom poštom.

Prigovor rešava Veće za rešavanje prigovora vezanih za rezultate prijava na konkurs koje imenuje Direktor.

Rok za rešavanje Prigovora je najkasnije 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

VI Kontakt osobe za dodatna pitanja

dr Jelena Lukić, ERASMUS koordinator VŠMB RS
Email: jelena.lukic@mbs.edu.rs

Karolina Novinc. struč. spec. oec., ERASMUS koordinator VEVU RH
Email: karolina.novinc@vevu.hr