office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Interni konkurs za izbor nenastavnog/nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja – ERASMUS +

MODERN BUSINESS SCHOOL – VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

dana 30. januara 2020. godine objavljuje

INTERNI KONKURS
za izbor nenastavnog/nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja

u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja

za projekat 2018-1-HR01-KA107-047219

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA (VŠMB) objavljuje Interni konkurs za izbor dva člana nenastavnog/nastavnog osoblja za odlazak na mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT)  na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Hrvatskoj sa kojom VŠMB ima potpisan Inter-institucionalni sporazum u sklopu projekta u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu osposobljavanja za pojedince broj 2018-1-HR01-KA107-047219.

Mobilnost osposobljavanje obuhvata:

  • Non-teaching Week u periodu od 23.03.2020 do 27.03.2020. godine na temu “Priznavanje ECTS bodova i ishoda s mobilnosti – srodnosti i izazovi”.

Konkurs je otvoren od 30.01.2020. do 20.02.2020. godine.

Aktivnost Erasmus+ mobilnosti mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi. Nije potrebno imati državljanstvo zemlje u kojoj se nalazi matično visoko učilište odnosno kandidati mogu imati status izbeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim boravištem u zemlji iz koje dolaze. U sklopu ovog Konkursa sprovođenje aktivnosti će se sprovesti u Republici Hrvatskoj.

II Prijavna dokumentacija:  

  1. >> Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnost osoblja i >> Europass CV
  2. potpisan i overen >> Verification Letter; Verification Letter šaljete na mejl karolina.novinc@vevu.hr minimum 5 dana pred istek konkursa, kako bi dobili potpisan i overen od strane ustanove domaćina.
  3. potpisan i overen >> Work plan; Work Plan šaljete na mejl karolina.novinc@vevu.hr minimum 5 dana pred istek konkursa, kako bi dobili potpisan i overen od strane ustanove domaćina.
  4. >> odobrenje mobilnosti nastavnog osoblja pri prijavi potpisano od strane kandidata i direktora VŠMB  (u pravnoj službi se pokreće procedura);
  5. >> obrazac Diseminacije iskustva mobilnosti nakon povratka;
  6. dokaz o zaposlenju na VŠMB (u pravnoj službi se dobija);
  7. kopija važeće putne isprave (pasoša).

III Postupak prijave kandidata

Sva dokumenta treba poslati na adresu:

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
Terazije 27, Beograd 
Za Konkurs – Erasmus+ programa 
NE otvarati“ – Konkurs 2018-1-HR01-KA107-047219–STA

Prijave na konkurs primaju se zaključno do 20.02.2020. godine do 12.00 sati (podne).

Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

Prijave koje VŠMB budu dostavljene samo elektronskim putem ili prijave poslate poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatraće će se nevažećim.

IV Postupak izbora kandidata

Postupak izbora odvija se u dva kruga:

1. krug – administrativna provera prijava;
2. krug – evaluacija na osnovu kriterijuma koji su definisani za nastavno osoblje: http://mbs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Selection-Criteria.pdf;

Proces odabira kandidata biće sproveden u skladu sa načelima jednakosti, pravičnosti i transparentnosti.

Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadatim kriterijumima i u okviru dostupnih sredstava.

V Objava rezultata Konkursa

Privremeni rezultati Konkursa sa rang listom izabranog osoblja biće obljavljeno na zvaničnoj stranici VŠMB, najkasnije 5 dana nakon završetka roka za prijavu na Konkurs.

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podneti prigovor u roku od 7 dana od objave privremenih rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, poštom na adresu Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, IV sprat, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na mejl saradnja@mbs.edu.rs

Konačni rezultati sa rang listom biće objavljeni nakon isteka roka za rešavanje prigovora (najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).

Odabrani kandidat/kandidatkinja biće obavešteni o rezultatima Konkursa elektronskom poštom.

Prigovor rešava Veće za rešavanje prigovora vezanih za rezultate prijava na konkurs koje imenuje Direktor.

Rok za rešavanje Prigovora je najkasnije 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

VI Kontakt osobe za dodatna pitanja

dr Jelena Lukić, ERASMUS koordinator VŠMB RS
Email: jelena.lukic@mbs.edu.rs

Karolina Novinc. struč. spec. oec., ERASMUS koordinator VEVU RH
Email: karolina.novinc@vevu.hr