office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Interni konkurs za izbor kandidata i dodelu bespovratnih sredstava na odlaznu mobilnost nastavnog osoblja – ERASMUS +

MODERN BUSINESS SCHOOL
VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

11. februara 2019. godine
objavljuje

INTERNI KONKURS

za izbor kandidata i dodelu bespovratnih sredstava

na odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja

za projekat 2018-1-HR01-KA107-04721


A OPŠTI USLOVI KONKURSA

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA (VŠMB) objavljuje Interni konkurs za izbor kandidata i dodelu bespovratnih sredstava na odlaznu mobilnost osoblja u svrhu podučavanja (STA) na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Hrvatskoj sa kojom VŠMB ima potpisan Inter-institucionalni sporazum u okviru programa projekta Erasmus+.

Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince broj 2018-1-HR01-KA107-047219.

Mobilnost obuhvata:

podučavanje – održavanje predavanja – STA (nastavno osoblje)

 • Ovom aktivnošću se omogućava nastavnom osoblju VŠMB da izvodi nastavu u partnerskoj visokoobrazovnoj ustanovi u inostranstvu.
 • Nastavne aktivnosti moraju biti održane u obliku 8 časova nastave na nedeljnom nivou.
 • Trajanje mobilnosti u svrhu podučavanja prema Programu Erasmus+ KA107 može trajati minimalno 5 dana do najviše 2 meseca, a budzetom projekta je predviđeno trajanje mobilnosti u trajanju od 5 dana po predavaču.
 • Sve aktivnosti mobilnosti u okviru ovog projekta programa Erasmus+ mogu se ostvariti u periodu trajanja projekta, a najkasnije do 31.7.2020. godine.
 • Realizacija perioda mobilnosti u svrhu podučavanja predviđena je u zimskom i letnjem semestru ak. god. 2019/2020.
 • Ukoliko ne budu iskorišćena sredstva po ovom konkursu biće raspisan drugi poziv, prema planu raspisivanja konkursa.

Detaljnije informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr), na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr

Konkurs je otvoren od 11. februara do 08. marta 2019. godine.

B Uslovi

Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sledeće uslove:

 1. Da su deo nastavnog osoblja VŠMB;
 2. Da imaju saglasnost Direktora VŠMB o odsustvu kandidata/kandidatkinje sa radnog mesta za boravak na mobilnosti;
 3. Da imaju potpisan i overen >>Verification Letter i >>Teaching Plan koji treba da popune samostalno i upute partnerskoj ustanovi – domaćinu na potpisivanje i overu.

Aktivnost Erasmus+ mobilnosti mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi. Nije potrebno imati državljanstvo zemlje u kojoj se nalazi matično visoko učilište odnosno kandidati mogu imati status izbeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim boravištem u zemlji iz koje dolaze. U sklopu ovog Konkursa sprovođenje aktivnosti će se sprovesti u Republici Hrvatskoj.

C Kriterijumi za izbor kandidata/kandidatkinja:

 1. popunjen prijavni obrazac;
 2. kvalitet i sadržaj plana rada;
 3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za dalji rad na matičnoj ustanovi;
 4. uloga učestvovanja domaćina u okviru Erasmus+ programa;
 5. ravnomerna zastupljenost po smerovima;
 6. doprinos u uspostavljanju Erasmus+ saradnje,
 7. prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu učestvovali u Erasmus+ programu.

D Postupak prijave

Prijavni obrasci dostupni su na stranici >> www.mbs.edu.rs

Prijavni obrazac u elektronskom obliku (pdf format), teaching plan i obrazac diseminacije poslati na e-mail adresu: saradnja@mbs.edu.rs

pod naslovom: Prijava za Erasmus+ KA107-STT. – ime i prezime kandidata

Potpisani primerak prijavnog obrasca sa svom ostalom navedenom dokumentacijom, navedenom pod H u konkursu, potrebno je do navedenog roka poslati preporučenom poštom na adresu:

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
Terazije 27, Beograd
Za Konkurs – Erasmus+ programa
NE otvarati“ – Konkurs 2018-1-HR01-KA107-047219–STA

Prijave na konkurs primaju se zaključno do 08.03.2019. godine do 12.00 sati (podne).

Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

Prijave koje VŠMB budu dostavljene samo elektronskim putem ili prijave poslate poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatraće će se nevažećim.

E Postupak izbora kandidata

Postupak izbora odvija se u tri kruga:

1. krug – administrativna provera prijava;
2. krug – evaluacija plana rada i diseminacije;
3. krug – vrednovanje kandidata/kandidatkinja za mobilnost prema kriterijima bodovanja od strane Erasmus Veća.

Proces odabira kandidata biće sproveden u skladu sa načelima jednakosti, pravičnosti i transparentnosti.

Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadatim kriterijumima i u okviru dostupnih sredstava.

F Objava rezultata Konkursa

Privremeni rezultati Konkursa sa rang listom izabranog osoblja biće obljavljeno na zvaničnoj stranici VŠMB, najkasnije 8 dana nakon završetka roka za prijavu na Konkurs.

Konačni rezultati sa rang listom biće objavljeni nakon isteka roka za rešavanje prigovora (najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).

Odabrani kandidat/kandidatkinja biće obavešteni o rezultatima Konkursa elektronskom poštom.

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podneti prigovor u roku od 8 dana od objave privremenih rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku.

Prigovor rešava Veće za rešavanje prigovora vezanih za rezultate prijava na konkurs koje imenuje Direktor.

Rok za rešavanje Prigovora je najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

H Prijavna dokumentacija:

 1. >>Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnost osoblja i >>Europass CV
 2. potpisan i overen >>Verification Letter;
 3. potpisan i overen >>Teaching plan;
 4. >>odobrenje mobilnosti nastavnog osoblja pri prijavi potpisano od strane kandidata i direktora VŠMB;
 5. >>obrazac Diseminacije iskustva mobilnosti nakon povratka;
 6. dokaz o zaposlenju na VŠMB;
 7. kopija važeće putne isprave.

I Materijali:

Za mobilnost osposobljavanja:

 • Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja i Europass CV;
 • Obrazac Verification Letter;
 • Obrazac Teaching plan;
 • Obrazac odobrenja mobilnosti osoblja;
 • Obrazac diseminacije iskustva s mobilnosti.

Materijali su dostupni na www.mbs.edu.rs

K Kontakt osobe za dodatna pitanja

dr Jelena Lukić, ERASMUS koordinator VŠMB RS
Email:jelena.lukic@mbs.edu.rs

Karolina Novinc. struč. spec. oec., ERASMUS koordinator VEUV RH
Email: karolina.novinc@vevu.hr