office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Interni konkurs: Erasmus+ program mobilnosti

               

MODERN BUSINESS SCHOOL – VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

dana 8. NOVEMBRA 2018. godine objavljuje

INTERNI KONKURS

za izbor nenastavnog/nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja

u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja

za projekat 2018-1-HR01-KA107-047219


A OPŠTI USLOVI KONKURSA


VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA (VŠMB) objavljuje Interni konkurs za izbor nenastavnog/nastavnog osoblja za odlazak na mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), Job-shadowing na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Hrvatskoj sa kojom VŠMB ima potpisan Inter-institucionalni sporazum u sklopu projekta u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince broj 2018-1-HR01-KA107-047219.

Mobilnost osposobljavanje obuhvata:

 • Job-shadowing i pripremu za sprovođenje aktivnosti mobilnosti

Realizacija razdoblja mobilnosti u svrhu osposobljavanja na projektu 2018-1-HR01-KA107-047219 predviđena je za decembar 2018. godine.

Detaljnije informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr), na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr

Konkurs je otvoren od 8.11.2018. do 20.11.2018. godine.


B USLOVI


Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sledeće uslove:

 1. biti deo nenastavnog osoblja ili nastavnog VŠMB;

 2. imati potpisan i overen Acceptance Letter i program mobilnosti od strane ustanove domaćina.

Aktivnost Erasmus+ mobilnosti mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi. Nije potrebno imati državljanstvo zemlje u kojoj se nalazi matično visoko učilište odnosno kandidati mogu imati status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim boravištem u zemlji iz koje dolaze. U sklopu ovog Konkursa sprovođenje aktivnosti će se sprovesti u Republici Hrvatskoj.


C KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA/KANDIDATKINJE


 1. popunjen prijavni obrazac – dostupan ovde: FORMULAR;

 2. kvalitet i sadržaj plana rada;

 3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za dalji rad na matičnoj ustanovi;

 4. doprinos u uspostavljanju Erasmus+ saradnje

 5. prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu učestvovali u Erasmus+ programu.


D POSTUPAK PRIJAVE


Prijavni obrasci dostupni su na stranici www.mbs.edu.rs

Prijavni obrazac u elektronskom obliku (.doc format), zajedno s skeniranim Work planom u svrhu osposobljavanja potrebno je poslati na e-mail adresu: nina.maksimovic@mbs.edu.rs

pod naslovom: Prijava za Erasmus+ KA107-STT. – ime i prezime kandidata

Potpisani primerak prijavnog obrasca sa svom ostalom navedenom dokumentacijom u konkursu potrebno je do navedenog roka poslati preporučenom poštom na adresu:

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
Terazije 27
Beograd 
Za Konkurs - Erasmus+ programa – Erasmus Komisjia NE otvarati“ – 
Konkurs 2018-1-HR01-KA107-047219– STT 

Prijave na konkurs primaju se zaključno do 20.11.2018. do 12.00 sati (podne).

Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

Prijave koje VŠMB budu dostavljene samo elektronskim putem ili prijave poslate poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatraće će se nevažećim.


E POSTUPAK IZBORA KANDIDATA


Postupak izbora odvija se u tri kruga:

1. krug – administrativna provera prijava;

2. krug – evaluacija plana rada i diseminacije;

3. krug – vrednovanje kandidata/kandidatkinja za mobilnost prema kriterijima bodovanja od strane Erasmus Veća.

Proces odabira kandidata temelji će se na načelima jednakosti, pravičnosti i transparentnosti.

Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadatim kriterijima te u okviru dostupnih sredstava.


F OBJAVA REZULTATA KONKURSA


Privremeni rezultati Konkursa sa rang listom izabranog osoblja biće obljavljeno na zvaničnoj stranici VŠMB, najkasnije 8 dana nakon završetka roka za prijavu na Konkurs.

Konačni rezultati sa rang listom biće objavljeni nakon isteka roka za rešavanje prigovora (najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).

Odabrani kandidat/kandidatkinja biće obavešteni o rezultatima Konkursa elektronskom poštom kao i primiti uputstva za dalje procedure.

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podneti prigovor u roku od 8 dana od objave privremenih rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku.

Prigovor rešava Veće za rešavanje prigovora vezanih za rezultate prijava na konkurs koje imenuje Direktor.

Rok za rešavanje Prigovora je najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.


G PRIJAVNA DOKUMENTACIJA


 1. prijavni obrazac (dostupan ovde:  FORMULAR)

 2. potpisan i overen Acceptance Letter i Work Plan;

 3. odobrenje mobilnosti nastavnog osoblja pri prijavi potpisan od strane kandidata;
 4. obrazac Diseminacije iskustva mobilnosti nakon povratka;
 5. dokaz o zaposlenju

 6. kopija važeće putne isprave.


H MATERIJALI


Za mobilnost osposobljavanja:

 • Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (sa izjavom, Europass CV) – preuzmite na ovom linku: FORMULAR
 • Obrazac Acceptance Letter i Work Plan
 • Obrazac odobrenja mobilnosti osoblja
 • Obrazac diseminacije iskustva s mobilnosti

Materijali su dostupni na www.mbs.edu.rs

Rok za potvrđivanje odlaska na mobilnost biće poslat sa obaveštenjem o konačnim rezultatima, a rok za prijavu odustajanja jeste najkasnije 7.12.2018. godine.


I KONTAKT OSOBA ZA DODATNE INFORMACIJE


dr Nina Maksimović Sekulić, pomoćnik direktora za nastavu

nina.maksimovic@mbs.edu.rs, tel: +381 63 363 098

Leave a Reply