Osvrt na knjigu i dokumentarni film Čileanci
07.12.2017.
Ljubav kao glavni poktetač za uspeh
13.12.2017.

Industrija 4.0

Prof. dr Branko Katalinić, profesor Tehničkog univerziteta u Beču, gostujući profesor na osam univerziteta u Evropi i Aziji, ekspert iz oblasti robotike, fleksibilne i inteligentne automatizacije,održao je predavanje na temu „Industry 4.0 background, aims, trends, strategies and illusionsu Beogradu u amfiteatru Visoke škole modernog biznisa.

Sve­o­bu­hvat­na di­gi­ta­li­za­ci­ja in­du­stri­je, uz sti­ca­nje in­že­njer­skih zna­nja ko­ja mo­gu da pra­te taj pro­ces, pred­sta­vlja bu­duć­nost Sr­bi­je. Zbog to­ga je po­treb­no da po­sto­je­će in­že­njer­ske di­sci­pli­ne bu­du in­te­gri­sa­ne s in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nim teh­no­lo­gi­ja­ma. Profesor Katalinić je objasnio šta zapravo donosi Industrija 4.0

‒ Industrija 4.0 znači objedinjavanje svega što se može objediniti u funkcijske mreže ‒ od ideje, do projektovanja, od potražnje do prodaje. To objedinjenje je ključni algoritam uspeha u svetu. Kada danas gledamo svet i kada bismo ga opisali u jednoj reči, verovatno bi ta reč bila globalizacija, ona ga najbolje opisuje. Svet mora biti policentričan. Mora biti jedan američki, jedan kineski, jedan evropski… i nema istog obrasca, diktature, demokratije. Industrija 4.0 će izmeniti svet radikalno i nepovratno.

Takođe se osvrnuo i na činjenicu da u svetu iz dana u dan raste broj robota

-Nije pitanje čovek ili robot. Čovek i robot da, samo je pitanje ‘kako’. Jedan robot koji zamjenjuje jednog čoveka produktivniji je između pet i sedam puta više od čoveka. Dakle, bilo bi nerazumno ne uzeti robota. Ali postavlja se pitanje na koji način doći do harmonije između toga. Bila je ideja da se uvede porez na strojeve, robote, jer uništavaju radna mesta. Ali treba uvideti da roboti nikad ne uništavaju radna mesta, nego zamenjuju ljude niže kvalifikacijske strukture i istovremeno u proizvodnju uvode ljude, manji broj više kvalifikacijske strukture. Kad se uvode roboti u proizvodnju, onda se za njih potrebni i ljudi koji će ih znati programirati, održavati, informatičari koji će ih znati popraviti. Umesto 15 nekvalifikovanih ljudi sad je pet vrlo kvalifikovanih. To je posledica razvitka tehnike. Broj nekvalifikovane radne snage se smanjuje a visokokvalifikovane povećava. Visokokvalifikovanaa radna snaga znači akademski obrazovane radnike koji će biti najveća skupina u industriji 2030. – 2050. g. Inžinjeri će biti prosečna industrijska radna snaga-zaključuje Profesor Katalinić.