office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Konkurs za upis na master studije – drugi upisni rok

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
Beograd, Terazije 27
tel: 011/41 – 20 -700;
email: office@mbs.edu.rs
web adresa: www.mbs.edu.rs

K O N K U R S

Za upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019 godini, na studijski program

MENADžMENT U USLUŽNOM BIZNISU

DRUGI UPISNI ROK – 38 STUDENATA

 

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije u trogodišnjem trajanju, odnosno stekli 180 ESPB.

U drugu godinu master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB bodova.

Strani državljani mogu se upisati na master akademske studije,. s tim da isti treba da prilože nostrifikovanu diplomu osnovnih akademskih studija.

Prijavljivanje kandidata: do 30. novembra 2018. godine.

Dokumenta koja se podnose na konkurs:

1. prijavni list;
2. Original ili overena kopija diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama;

Upis primljenih kandidata: 03. decembar 2018. godine.

Dokumenta koja su potrebna za upis:

1. prijavni list;
2. original ili overena kopija diplome (uverenja) o završenim osnovnim akademskim studijama;
3. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5cm;
5. Dokaz o uplati prve rate školarine;

Dodatne informacije:
Svakog radnog dana od 09 do 18 časova, Terazije 27, 11000 Beograd
office@mbs.edu.rs
www.mbs.edu.rs