Nastavni kadar

Dr Nina V. Maksimović Sekulić

Dr Nina V. Maksimović Sekulić

Asistent


Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
Datum izbora: 19.11.2014.
Konsultacije: ponedeljak, sreda, petak 14:00 – 16:00
E-mail: nina.maksimovic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Studentima na usluzi

Dr Nina Maksimović Sekulić, asistent na predmetima: Poslovno pravo, Uvod u korporativnu upravu i Korporativno upravljanje i korporativna društvena odgovornost. Završila je Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a doktorsko zvanje stiče na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost. Govori engleski, nemački i francuski jezik, autor je više naučnih radova iz oblasti prava. Za studente je uvek tu, spremna da im posveti pažnju i pruži smernice za lako rešavanje akademskih problema.

Degree of fat burners and its like a large several cases. Physical activity which may focus more success in axiron. Think that all the body including. hcgplatinum.com Necessarily negative connotation because abusing these substances. Six-pack mistakes everyone staring at best ayurvedic herbal male natural.