Nastavni kadar

Dr Slavko M. Matanović

Dr Slavko M. Matanović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 5.10.2016.
E-mail: slavko.matanovic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Dr Slavko M. Matanović rođen je 6. marta 1958. godine. Magistrirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Doktorirao je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku. Glavni istraživački interes, disertacija, magistarska teza i radovi koje je objavio, vezani su za oblast društvenih nauka, polje ekonomije, granu organizacije i menadžmenta, užu specijalnost: ERP sistemi, računovodstveni informacioni sistemi, menadžment informacioni sistemi i marketing informacioni sistemi.

Aktivno se služi engleskim i italijanskim jezikom. Baveći se programiranjem, razvio je nekoliko poslovnih računovodstvenih softverskih aplikacija. Objavio je u koautorstvu i samostalno 15 radova i učestvovao na više međunarodnih naučnih konferencija. Nastavnik je na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu u zvanju docenta za užu naučnu oblast: Menadžment i marketing.