Nastavni kadar

Dr Dejan M. Gligović

Dr Dejan M. Gligović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 21.10.2014.
E-mail: gligovicdejan@gmail.com

Tabela 9.1

Inovativnost kao ključ uspeha

Dejan Gligović, doktorant Ekonomskog fakulteta u Subotici. Zvanje docenta stiče 2014. godine u Visokoj školi modernog biznisa. Dr Gligović smatra da budućnost studenata, u velikoj meri, zavisi od njihove dobre pozicije tokom nastave. Student mora biti bitan centar inovativnih predavanja. Želja mu je da studenti, kroz učenje, dobru komunikaciju i ispravno rezonovanje postanu bolji od svojih profesora i asistenata. Svoju ulogu pofesora vidi kao stepenicu preko koje studenti dolaze do ostvarenja svojih potencijala, dobre karijere i uspeha u životu.